Notulen Jaarvergadering 2019


Zondag 2 juni 2019, van 11:00 uur tot 12:30 uur, in het NDR-Museum op Duindigt,
voorafgaand aan de koersmeeting met de Gouden Zweep.

Aanwezig totaal 15 mensen, te weten:
- 3 bestuursleden (Hans Huiberts, Jopie van Doleweerd, Ab Zaman)
- 9 leden (Willem Swart, Willem Otten, Dennis Minnema, Sander Alkema, J. van der Hout, Adriaan Uit de Bosch, Henk Roos (II), Daan Verschoor en Gerard Hoetmer
- 2 toehoorders (echtgenotes) en Cees Pluimgraaff (NDR-manager)

Afwezig met bericht:  Bestuurslid Arie van Bellen, erelid Oek de Nooij, Joop Visser, Peter Delis, Gerard Jetten, Hans van der Horst, Tineke Greving, Toine Schoonderwoerd en de familie  Henk Hamming,

1. Opening
Voorzitter Hans Huiberts opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder NDR-man Cees Pluimgraaff en natuurlijk ook de fokkers die de moeite hebben genomen om naar deze vergadering te komen. In de laatste 4 Jaarvergaderingen waren de aantallen aanwezige leden (zonder de bestuursleden): 35 in Emmeloord (2016), 16 op Duindigt (2017), 7 in Hilversum (2018) en 9 op Duindigt (2019). Er is enkele dagen vóór deze vergadering per e-mail nog een reminder gestuurd naar ca. 170 fokkers.
Vervolgens gedenkt de voorzitter degenen, die ons in de afgelopen 12 maanden zijn ontvallen, voor zover bekend:
In de 2e helft van vorig jaar zijn overleden:
- Rinus Alkemade, 82 jaar, de fokker van de bekende Alki-paarden
- Cees Faber, 78 jaar, de man van ons Beeld en Geluid
- Jan Hoedjes, 74 jaar, eigenaar en fokker van de Legume-paarden
Dit jaar zijn overleden:
- Wim Runhaar, 87 jaar, vaste verzorger van Hairos II
- Hans Eysvogel, 91 jaar, ons allen bekend
- Siem de Jongh, 78 jaar, bekend van de Schermer-paarden
- Janna Dragt-Peenstra, 88 jaar, amatrice-kampioen
- dhr. Rudolfus
- Otto Boerma, 73 jaar, fokker-eigenaar
Dit zijn de 9 overleden mensen, die in ons vakblad werden herdacht.

Na een moment van stilte hervat de voorzitter zijn betoog. Het aantal veulenregistraties is vorig jaar weer iets gestegen en dit jaar worden er meer verwacht. Dat komt vooral doordat het in Duitsland minder interessant is geworden door de belastingmaatregelen en het dalende aantal veulens. Sommige fokkers zijn daarom uitgeweken naar Zweden, waar de fokkerij wordt gestimuleerd met hogere fokpremies. Maar daar worden ook drempels opgeworpen. Frankrijk is ook aantrekkelijk, maar het leukste en minst ingewikkelde blijft toch Nederland. Door het grotere aantal veulens worden ook de doteringen van de Klassiekers in de toekomst weer hoger en daarmee de fokpremies. We zijn ook blij met de door Peter Delis gegarandeerde minimale bedragen in enkele klassiekers en er wordt gekeken of dat ook voor de andere Klassiekers kan worden gerealiseerd.
Over de sport kunnen we niet zo positief zijn. Net nu er voor Duindigt een oplossing lijkt aan te komen, is Alkmaar aan de beurt voor een doemscenario en ook in Groningen is het spannend met wat de gemeente gaat doen. Gelukkig hebben we nog Wolvega, waar het goed gaat. Maar ook hier zijn we afhankelijk van enkele partijen, die er zomaar mee kunnen stoppen. Gelukkig hebben we ook nog de grasbanen en kortebanen en die gaan naar verwachting ‘eeuwig’ en succesvol door.
Verder zijn we blij dat er naast de Elite-veiling in Wolvega een tweede veiling wordt georganiseerd. Dat is een mixed-veiling en we hopen dat er voldoende belangstelling voor is.
Het blijven spannende tijden en we hopen dat de fokkers voldoende vertrouwen houden om veulens te registreren.
De voorzitter neemt de agenda door en opent de vergadering.

2. Notulen Jaarvergadering 2018
Net als in vorige jaren zijn de notulen ook geplaatst op onze website en dat is vermeld op de convocatie. De voorzitter memoreert enkele opvallende zaken, zoals de 1.000 Euro, die we als fokpremie op de kortebaan beschikbaar hebben gesteld . Hierna zijn de notulen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken
geen

4. Bestuursmededelingen:
De voorzitter somt de afwezigen met bericht op en meldt verder dat we jaarlijks contractueel 50 extra exemplaren van de Breeders Special ontvangen. De aanwezigen kunnen er desgewenst een meenemen en het restant gaat naar de Boekenwinkel van het NDR-Museum in de verkoop. Van 2 t/m 6 oktober 2019 wordt door ons weer een excursie naar Normandië georganiseerd. Ab Zaman geeft een toelichting.

5. Jaarverslag 2018
Ons Jaarverslag is twee maanden geleden gepubliceerd in de Breeders Special en staat ook op onze website. De voorzitter volstaat met de opmerkelijke zaken van afgelopen jaar nog even te memoreren:
Duindigt is nog steeds niet verkocht. Dat blijft als een soort rem op de vooruitgang werken. De NDR zit in geldnood en kan geen stimulerende rol spelen. Op de andere banen ging het vorig jaar nog wel goed.
Er was in 2018 slechts één veiling in Wolvega, de Elite-veiling met redelijke prijzen. Voor het eerst zijn  er fokpremies uitgekeerd voor de kortebaan, door een initiatief van de Fokkersvereniging. Qua publiciteit doen wij als bestuur van de Fokkersvereniging ons best via de Breeders Special, onze website en ook via Facebook.
Het Jaarverslag is goedgekeurd.

6. Financieel verslag van 2018
Baten, lasten en resultaat worden op het scherm getoond en door de voorzitter toegelicht. Het resultaat over 2018 is voor het eerst in vele jaren negatief, met een bedrag van € 689. De Triple Crown-potten staan op een aparte spaarrekening, net als de reserveringen voor de buitenlandse fokpremies.

7. Verslag Kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit Willem Otten en Willem Swart, heeft de stukken bestudeerd en in orde bevonden. Zij hebben beide het goedkeuringsformulier ondertekend. De vergadering verleent het Bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid over 2018.
Willem Otten wordt volgend jaar vervangen door Joop Visser. Reserve is Oek de Nooij.

8. Vaststelling Contributie voor het jaar 2020 en de begroting voor 2019-2020
De vergadering gaat akkoord met het Bestuursvoorstel om de contributie ongewijzigd te laten d.w.z. 5 % (oftewel 1/20ste deel) van de verdiende fokpremie per fokker. Op voorstel van Gerard Hoetmer gaan we proberen om het woord contributie te veranderen in ‘bijdrage stimuleringsfonds’ of zoiets. Om te voorkomen dat iemand probeert om eronder uit te komen door zijn (automatische) lidmaatschap op te zeggen. Onze statuten moeten sowieso aan de moderne tijden worden aangepast.
De begroting voor 2019 wordt getoond.
- kosten Breeders-special € 3.500
- fokpremies KB en BL-prijzengeld € 2.750
- eerste inleg voor de Breeders Crowns ca. € 2.250
- eerste inleg voor de Fokkers Trofee: ca. € 1.500
- kosten Jaarvergadering ca. € 500
- kosten Fokkers-trofee-meeting ca. € 250
- diverse kosten € 500
- publiciteit, advertenties € 250
Totaal is dit  zo'n € 11.500 en dat bedrag is circa € 3.500 hoger dan onze inkomsten van ca. € 8.000. Dat zal de komende jaren ook het geval zijn.
De vergadering gaat ermee akkoord dat we interen op ons vermogen.

9. Bestuursverkiezing
De termijn van Hans Huiberts loopt af en hij wordt met applaus voor 3 jaar herkozen.

10. Wensenlijst en speerpunten
Vijf jaar geleden hebben we deze lijst gepubliceerd en toen uitvoerig tijdens de Jaarvergadering behandeld. De meeste punten zijn inmiddels wel bekend en staan ook op onze website. We blijven hieraan werken en de onderdelen bewaken. Vijf bijzondere speerpunten komen in deze vergadering aan de orde.

10.1 Fokpremies Kortebaan
Na jaren vergeefs verzoeken te hebben ingediend bij de kortebaanbestuurders, zijn  we vorig jaar zelf fokpremies gaan betalen en er is toen € 1.000 uitgekeerd. Onze argumenten hebben het Bestuur van de Kortebaanbond overtuigd en met ingang van dit jaar heeft de bond het van ons overgenomen. Er komt 5 Euro per gestarte kortebaner beschikbaar en we verwachten dat dit een totaalbedrag van ca. € 3.000 zal opleveren. Dat gaan we uit onze kas aanvullen tot € 3.250 om mooie bedragen als fokpremie te krijgen, met € 1.300 voor de hoogst geplaatste. De vergadering gaat hiermee akkoord.

10.2 BL-fokpremies
Ook met de BL-fokpremies nemen wij het initiatief. Om te beginnen willen we voor 2019   € 2.500 uit onze kas ter beschikking stellen en hopen dat vele sponsoren ons zullen volgen. SNDR dit jaar nog niet, want zij geven nog € 50 per veulen. We vragen aan de fokkers om dit bedrag in de pot te storten en aan bedrijven om een groter bedrag. Tot nu toe is binnen:
- storting € 2.500 (FV) + € 500 van Drachten (uit 2018)
- 5 toezeggingen van € 50 per fokker
- nog geen toezeggingen van bedrijven.
We vragen eerst om toezeggingen, die we gaan incasseren zodra er 20 leden hebben toegezegd of 6 bedrijven. We vragen dus eerst draagvlak.
Afhankelijk van de grootte van de pot, wordt voor de meest succesvolle dravers in 2019 fokpremie uitgekeerd. Bijv. bij € 10.000 in de pot krijgen fokkers van de 10 meest winnende paarden een fokpremie afhankelijk van hun gewonnen bedrag.
Ook deze fokpremies tellen mee voor Kampioenschap der fokkers.
Voor komende jaren vragen we SNDR om de niet-uitgekeerde fokpremies in de pot voor de BL-fokpremies te storten. Dat zal een bedrag worden van ca. € 10.000  op jaarbasis, ingaand in 2020?
De vergadering gaat hiermee akkoord.

10.3 Hogere fokpremies in de Klassiekers
We zijn in overleg met het Bestuur-SNDR om te komen tot 20 % fokpremies in alle Klassiekers m.i.v. M-jaargang. Dan zouden de fokkers een eerste inleg moeten betalen per jaarling van maximaal € 120 tot aan de Jaarlingenveilingen om mee te kunnen doen. Dat geld is genoeg om de extra 10% fokpremies te kunnen betalen. Het kost SNDR dus niets extra. Er onstaat enige discussie over dit voorstel. Gerard Hoetmer stelt voor om bij de verkoop van een jaarling een extra bedrag van bijv. € 100 bij de nieuwe eigenaar in rekening te brengen voor de eerste inleg, in plaats van vaste door de fokker te betalen inleggelden. Hier zullen we over nadenken.
De voorzitter deelt verder mee dat de sponsoring van HRV Drachten van € 500 in 2019 wordt bestemd voor verhoging van de fokpremies in Merrie-Derby 2019 naar 15 %.

10.4 Triple Crowns
Om de Nederlandse fokkerij te stimuleren hebben we in 2012 de Triple Crowns nieuw leven ingeblazen, door de opzet te wijzigen en 4 jaar lang € 2.500 in de pot te storten. Er is over gepubliceerd in ons vakblad en het staat ook op onze website. Het was de bedoeling om met “crowd-funding”, oftewel giften van particulieren en organisaties, deze potten heel groot te maken, maar dat is erg tegengevallen. Alleen de NDR en Runnerz hebben enkele keren gedoneerd. Vorig jaar kregen we een bijzondere gift van € 3.000 waardoor er nu totaal nu ruim € 17.000 in de potten zit.
1. Fokker TC 3-jar:                 7.330 Euro
2. Eigenaar TC 3-jar:             1.070 Euro
3. Fokker TC 3-jar. merries:   2.165 Euro
4. Eigenaar TC 3-jar. merries:   535 Euro
5. Fokker TC 4-jar:                 4.830 Euro
6. Eigenaar TC 4-jar:              1.070 Euro

10.5 Publiciteit
De voorzitter meldt nog iets over publiciteit: Wij zijn al enige tijd bezig om een soort “denktank” op te zetten met alle personen, die zich bezighouden met publiciteit over onze sport en fokkerij. Hopelijk krijgen we het voor elkaar om meer publiciteit te krijgen bijvoorbeeld en bij voorkeur in de landelijke bladen en ook in de paardensportbladen. Als daar advertenties voor nodig zijn, willen we daar aan meebetalen.

Hiermee eindigden de verenigingszaken, behoudens de Rondvraag aan het slot.

11 t/m 14: OORKONDES EN EREPRIJZEN

11. Uitreiking certificaten Elite-merrie en Klassieke merries
Er zijn drie nieuwe Elitemerries. Sander Alkema was naar de vergadering gekomen om het certificaat voor de Alkema-Elitemerrie Sarah Alki in ontvangst te nemen. De certificaten voor de andere Elitemerries (Gala dei Bessi en Temple Boko) zullen later aan de eigenaren Boko Stables en Flevo Farm worden overhandigd of toegestuurd.

12. Uitreiking oorkondes aan fokkers van bijzondere fokproducten in 2018
Dennis Minnema was naar de vergadering gekomen om als fokker de oorkonde voor het  paard met de meeste overwinningen (Golden Avenue) in ontvangst te nemen. Andere oorkondes waren er voor de beste Nederlands gefokte kortebaner 2018 (Eliot Charisma van fokker Krijnen) en voor de fokker van de Gouden Zweep-winnaar van vorig jaar, Durk M Boko. Deze oorkondes zullen later worden bezorgd.

13. Huldiging kampioen fokker 2018 en de vice-kampioen
Na een jaar onderbreking is Boko Stables vorig jaar weer kampioen-fokker geworden. Helaas was John Bootsman verhinderd om naar deze vergadering te komen. We zullen de mooie ereprijs (die hij mag houden) en de wisselprijs - met daarop de namen van alle kampioenfokkers vanaf 1946 - binnenkort bij hem langs brengen. Vice-kampioen Gerard Hoetmer was wel aanwezig om zijn oorkonde in ontvangst te nemen.

14. Uitreiking Fokkers-Award
Door omstandigheden werd er dit jaar geen Fokkers Award uitgereikt.

15. Rondvraag
- zie ook de opmerking bij punt 10.3 over inleggelden voor de Klassiekers
- Bij de uitreiking van de oorkondes voor de Elitemerries werd de vraag gesteld waarom de buitenlandse producten niet meetellen. Antwoord: Het is een NL-predicaat volgens NDR-statuten. We zullen dit nog eens bekijken.
- Daan Verschoor vraagt of we niet bij de overheid kunnen aankloppen voor een bijdrage voor onze fokkerij. Antwoord: We staan open voor suggesties.
- Sander Alkema vraagt of we het geld voor buitenlandse fokpremies niet beter kunnen besteden aan publiciteit. Gerard Hoetmer reageert met te zeggen dat je met € 2.500 niet veel kunt bereiken. Hij is met SNDR bezig om de PR op te schroeven. Cees Pluimgraaf meldt dat dit moeizaam gaat. Wekelijks worden persberichten rondgestuurd, met weinig resultaat. Zelfs het WK van Rick Ebbinge willen ze niet opnemen.
- Willem Otten vraagt of de fokpremies niet op de kortebaanprogramma’s kunnen worden vermeld. Antwoord: Dat geeft verwarring. Er is geen fokpremie per kortebaan, maar een premie voor de 7 hoogst geklasseerde NL-dravers in het eindklassement. Beter kunnen we regelmatig iets publiceren op de website kortebaandraverijen.nl, die veel wordt bezocht. We zullen met het Bestuur van de Kortebaanbond overleggen wat de mogelijkheden zijn.
- Willem Otten vraagt ook om te letten op dierenwelzijn en de actiegroepen, vooral op de kortebaan (bijv. een te korte uitloop). Misschien ook extra uitleg over het 2-jarigenbeleid. Antwoord: Dit is een taak van SNDR en de Kortebaanbond en die zijn daar goed mee bezig.
- Pluimgraaff meldt dat SNDR is betrokken bij een landelijke discussie over de BTW voor de paardensector. Wanneer stopt het lage tarief van 6 % van de opfok? Bij de KWPN willen ze dat stoppen (dus naar 21 % laten gaan) als het paard 5 jaar oud is geworden of al eerder een startkaart heeft gekregen. SNDR denkt aan moment van kwalificatie. Jopie vraagt of de eerste start niet beter is. Soms worden 2-jarigen alleen gekwalificeerd om pas als 3-jarige aan koersen te gaan deelnemen.
Verder is de BTW over het prijzengeld vervallen, maar moeten de eigenaren wel 21 % betalen over de afdracht van 25 % aan de trainers. Klopt dit???
Door Huiberts is aan SNDR gevraagd om geen BTW te heffen op de inleggelden, want dit zijn geen betaalde diensten door de  SNDR. Beter is inleggeld onbelast te laten en dan administratiekosten (bijv. enkele Euro’s op jaarbasis) te rekenen door SNDR en die wel te belasten met BTW.

16. Sluiting
Om ongeveer 12:30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De aanwezigen praten in het Museum nog even na over de fokkerij, drinken een drankje en eten nog een broodje, waarna de koersen een aanvang nemen, met als hoogtepunt de Gouden Zweep 2019.
Fokpremies op de kortebaan
Voor verdere uitleg en ontwikkelingen: Kijk onder Hot Item 2, bovenaan de Homepage.

Fokpremies voor buitenlands prijzengeld
Voor verdere uitleg en ontwikkelingen: Kijk onder Hot Item 3, bovenaan de Homepage.


Foto's van de Jaarvergadering 2019

boven: Dennis Minnema ontving een oorkonde als fokker van
Golden Avenue, de draver met de meeste overwinningen (8)
in Nederland in 2018.
boven: Sander Alkema nam de oorkonde in ontvangst voor
de nieuwe Elitemerrie Sarah Alki, waarmee zijn vader
Rinus veel goede dravers heeft gefokt: o.a. Dame Alki.


Boven: Gerard Hoetmer ontving als vice-kampioen 2018 een oorkonde.


© Copyright Fokkersvereniging