Notulen Jaarvergadering 2013

Zaterdag 8 juni 2013, aanvang 14.00 uur
Drafbaan Victoriapark te Wolvega, in de Premium Lounge

Aanwezig: 35 leden, inclusief bestuur
5 belangstellenden


Een korte samenvatting van deze notulen heeft gestaan in het blad Draf&rensport van 14 juni 2013.

1.         Opening
Voorzitter Hans Huiberts opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder ons erelid Oek de Nooij en de oud-voorzitter Cees van Velzen. Na jaarvergaderingen in Alkmaar, Duindigt en Groningen is Wolvega weer aan de beurt.

Vervolgens gedenkt de voorzitter degenen, die ons in de afgelopen 12 maanden zijn ontvallen:
- oud-eigenaar-amateurrijder Joop de Rijk, van de Rich-paarden. Hij is bestuurslid van de Fokkersvereniging geweest van 1974 t/m 1986
- Jan Metzlar, fokker van o.a. Yesterday
- Pierre Brouwers, fokker-eigenaar-trainer van de Bloomerd-paarden, met als uitschieter de crack Guvo de Bloomerd
- Frans Sleutel, eigenaar van Anky Kievitshof en Cornelia Unia
- Henk van Seijen, als fokker vooral bekend van de Sweepstakeswinnares Riverdance
- Nico Knoll, bekende trainer-pikeur, die in 2007 met ons mee was naar Normandië
- Jaap van Vliet, bekende eigenaar met grote plannen, o.a. eigenaar van Ballisi
- Johan Oosting, de ingenieur die ook pikeur was.
- Cees Leegwater, fokker uit Noord-holland
- trainer-pikeur Rinus van Leeuwen, bekend van Wanda Pluto en haar vader Kameraad
- Jan Paulusma
- trainer-pikeur Wim Geersen, zoon van de beroemde Willem

Na een moment van stilte  spreekt de voorzitter zijn zorgen uit over het te verwachten aantal Nederlandse draverveulens voor 2013. En als de berichten van onze hengstenhouders kloppen zal het aantal dekkingen in 2013 nog verder teruglopen. Als er nu niet snel iets gebeurt wordt dit de ondergang van onze fokkerij. Er wacht ons een aanzienlijke verlaging van de klassieke prijzengelden. Fokkers stoppen ermee of vluchten naar het buitenland. Behalve in Frankrijk en België, gaat het ook in de andere Europese landen met de draverfokkerij bergafwaarts, vooral als gevolg van de economische crisis. Daarom heeft het Bestuur de discussie op gang gebracht om samen met andere landen naar oplossingen te gaan zoeken. Denk aan Europese fokpremies en dubbele nationaliteiten, waarover we in ons vakblad hebben gepubliceerd. Onze sport en fokkerij zijn niet meer alleen landelijk, maar grensoverschrijdend en dat biedt grote mogelijkheden. We zijn op zoek naar lokkers voor de fokkers.
Toch hoopt het Bestuur dat er nog veel fokkers overblijven, die Nederlandse veulens willen fokken, want dat is toch het leukste dat er is. In eigen land jouw fokproducten zien winnen en daarna misschien de wijde wereld in. Stop met doemdenken en fok nog een leuk veulen.
Verder moeten wij met zijn allen ons best doen om meer eigenaren en meer fokkers binnen te halen, door een positieve uitstraling en een goede PR. Onze sport en fokkerij zijn de leukste disciplines onder de hippische sporten. Dat moet iedereen weten.

2.         Notulen Jaarvergadering 2012
Tekstueel zijn er geen opmerkingen over de notulen. Na die jaarvergadering hadden we als Spreker uitgenodigd de heer Cees Berghuis, de manager van het NDR-Kantoor. Hij vertelde dat de website van de NDR zou worden vernieuwd met o.a. de mogelijkheid van het opvragen van de producten van fokmerries en dekhengsten. Daar hebben we nu 1 jaar later nog niets van gezien en er is ook nog geen zicht op wanneer dit zal gebeuren. Ook deed hij een toezegging dat er een prijsopgave zou worden gevraagd voor het drukken van Stamboek nummer XII. Dat heeft hij wel gedaan. Het Fokkersbestuur en het NDR-Archief hebben samen een garantstelling gegeven voor de kosten, maar op dit moment krijgt NDR het niet voor elkaar om de gegevens naar de drukker te sturen. Tijdgebrek en computerproblemen schijnen de oorzaak te zijn. We hebben erg ons best gedaan om de Stamboeken eerst vóór Sinterklaas gedrukt te krijgen, daarna vóór Oud en Nieuw en toen nog vóór deze vergadering, maar het is steeds uitgesteld. Als het gedrukt wordt staan er de veulens t/m 2011 in, dus het boek wordt steeds minder actueel. En om de veulens van 2012 ook mee te nemen kost weer extra tijd. We staan machteloos en moeten het nog maar even aankijken.

3.         Ingekomen stukken
Een brief van Jan den Nijs over dubbele nationaliteiten wordt behandeld bij de Rondvraag, zo ook een E-mail van A. Schoonderwoerd. W. Swart pleit voor een verdubbeling van de fokpremies en vraagt ons of we met de komst van de dubbele nationaliteit de Nederlandse fokmerries maar moeten vervangen door Franse.

4.         Bestuursmededelingen
De voorzitter vervolgt met de bestuursmededelingen:
De Fokkers Trofee zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 september. Een maand later gaan we naar Frankrijk.  We hebben nu al 3 keer een excursie naar Normandië georganiseerd, telkens met tussenposes van 3 jaar en in oktober van dit jaar is het weer zover. Ab Zaman geeft een toelichting en de periode is 16 t/m 20 oktober 2013.
Triple Crowns
Om de Nederlandse fokkerij te stimuleren heeft het Bestuur de Triple Crowns nieuw leven ingeblazen, door de opzet te wijzigen en grote donaties te willen doen. Er is over gepubliceerd in ons vakblad en het staat ook op onze website.
Kort gezegd zijn er 6 potten voor:
- de fokker en de eigenaar van de Triple Crown-winnaar bij de 3-jarigen
- de fokker en de eigenaar van de Triple Crown-winnares bij de 3-jarige merries
- de fokker en de eigenaar van de Triple Crown-winnaar bij de 4-jarigen
Het bestuur van de Fokkersvereniging is van plan om gedurende enkele jaren jaarlijks 2.500 Euro in de potten te stoppen, gereserveerd voor de fokkers. We teren dan wel wat in op ons vermogen, maar in slechte tijden moeten we investeren. Het is de bedoeling om met “crowd-funding”, oftewel giften van particulieren en andere organisaties, deze potten zo groot mogelijk te krijgen. We hebben de Stichting Behoud Drafsport gevraagd om iets te storten in de potten voor de eigenaren. We willen anderen vragen om ook een bijdrage in de pot te doen. Alle beetjes helpen en dit alles voor de Nederlandse sport en fokkerij.
Er waren 3 aanwezigen die bezwaar aantekenden tegen dit plan:
- dhr. Visser vindt dat het geld terecht komt bij fokkers, die toch al mooie fokpremies krijgen en hij betwijfelde of het een echte stimulans is, gezien de bedragen die nu in de pot zitten.
- dhr. G. Jetten ziet er als “hobbyfokker” niets in omdat het toch bij de “grote jongens’ terecht zal komen.
- dhr. Van Velzen vind dat het niet los gezien kan worden van de dubbele nationaliteit-problematiek en pleit voor uitstel.
Het Bestuur had niet verwacht dat er bezwaren zouden zijn tegen de opzet van de Triple Crowns en daarom was dit punt niet geagendeerd. De Voorzitter zegt toe dat er in een volgende ledenvergadering wel een agendapunt van zal worden gemaakt.

5.         Jaarverslag 2012
Ons Jaarverslag is twee maanden geleden gepubliceerd in de Breeders Special. Bovendien hebben we hem ook geplaatst op onze website. In het kort worden de belangrijkste zaken van afgelopen jaar nog even gememoreerd:
Het jaar 2012 was voor de sport een jaar van consolidatie. De Premium koersen zijn fantastische opstekers voor eigenaren en trainers. Voor de fokkerij ligt dit anders. Met 270 draverveulens is de neergaande spiraal doorgezet en dat baart grote zorgen voor de toekomst. Toch zijn er ook positieve zaken te melden. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de Nederlandse fokproducten en de sportieve prestaties van paarden en deelnemers, vooral ook internationaal. We noemen Yucca Boko, Amour d’Occagnes en Your Love Lois, die in 2012 mooie successen behaalden. In het voorjaar werd de tweede Flevo-Farm-dag  georganiseerd met een in het teken van de fokkerij staande meeting in Wolvega. Ook werd er weer een Durk Minkema-Memoriaal verreden, gewonnen door Zulaika River. De tweejarige Derek Buitenzorg van Omroep Friesland kreeg weer veel publiciteit en zelfs een eigen glossy. Publicitair is hij voor onze sport een geschenk uit de hemel. Het Vierjarigen-Kampioenschap heet nu gelukkig weer Vierjarigen-Derby en werd verreden tijdens de teruggekomen Frisian Ascot-Day. Verder heeft de NDR op verzoek van het Fokkersbestuur besloten om het Criterium der 3-jarigen en 4-jarigen alleen open te stellen voor inlandse paarden, mede omdat deze koersen zijn opgenomen in de Triple Crowns.
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

6.         Financieel verslag 2012
De penningmeester, mevr. Ellen Hamming-Calis, geeft een toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven over 2012. Dat jaar heeft een positief resultaat van 3.369 Euro, waarbij wordt aangemerkt dat er in 2012 nog geen bedrag van 2.500 Euro is gereserveerd voor de Triple Crowns.
De accountantskosten bedragen op jaarbasis zo’n 1.100 Euro en dat is meer dan 10 % van ons jaarlijkse budget. Daar willen we op bezuinigen door toch maar weer een kascommissie instellen, waarvoor zich 2 leden beschikbaar hebben gesteld C. van Velzen en A. Fledderus.

7.         Vaststellen contributie 2014 en begroting 2013-2014
Met algemene goedkeuring van de aanwezige leden blijft de contributie gelijk aan de aloude standaard, te weten 5 % (een twintigste deel) van de verdiende fokpremie per fokker. De voorzitter somt een summiere begroting op waarbij de jaarlijkse uitgaven de inkomsten met ca. 1.000 tot 3.000 Euro overschrijden als de donaties voor de Triple Crown doorgaan.

8.         Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Sierdje Schokker en Jan-Ede Kuipers. Beide hebben het te druk met eigen werkzaamheden en vinden dat ze zich daardoor onvoldoende voor ons bestuur kunnen inzetten. Jan-Ede is nu op vakantie en zal later worden bedankt. Sierdje wordt onder applaus bedankt en krijgt een cadeau. Sierdje was onze secretaris en die functie zal worden uitgevoerd door onze penningmeester Ellen Hamming, die daarmee een dubbel-functie krijgt.
Als nieuw bestuurslid stelt het Bestuur voor de heer Gerard Molhoek. Hij is een bevlogen man die nog niet zo lang in onze sport en fokkerij zit, maar die wel als leverancier van voedingsmiddelen overal komt en ook zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Twee jaar geleden wees hij ons tijdens de Jaarvergadering op de mogelijkheden van subsidies. Toen dachten we al: die man moeten we voor ons karretje zien te spannen. In de laatste Breeders Special stond een artikel over hem. Gerard steekt zijn nek uit en had sinds kort ook 2 dekhengsten waarvan er 1 helaas deze week is gestorven. Hij legt aan de aanwezigen zijn intenties uit en wordt met applaus benoemd als bestuurslid.

9.         Uitreiking certificaat Elite-merrie
Geen nieuwe Klassieke fokmerrie dit jaar, maar wel een Elitemerrie, te weten Keetje Tippel. De vorig jaar overleden Piet van der Oord fokte er een groot aantal goede koerspaarden mee en zijn weduwe, mevrouw Van der Oord-Smit, was met haar zoon aanwezig om de oorkonde in ontvangst te nemen. Ook de huidige mede-eigenaar Arnold Mollema zal een oorkonde krijgen.

10.       Uitreiking oorkondes aan fokkers van bijzondere fokproducten in 2012
Oorkondes waren er voor de fokkers van het paard met de meeste starts (Axl W Rose, fokker A. van Houwelingen, oorkonde op zijn verzoek uitgereikt aan de 12-jarige verzorger, Nick Jetten), de meeste overwinningen Zioletta D (fokker D. van Voorst) en de beste Nederlands gefokte kortebaner 2012 (Attila, fokkers J. Kostermans en C. Hetteling).

11.       Uitreiking ereprijzen aan winnende fokkers in bijzondere koersen.
Ereprijzen waren er voor de fokkers van de winnaars van de Gouden Zweep 2012 (N. Barnhoorn voor Venividivici Joe) en het Kampioenschap Nederlandse Paarden 2012 (de erven Metzlar voor Yesterday).

12.       Huldiging kampioen fokker 2012 en de vice-kampioen
Voor de zestiende maal is Boko-Stables kampioen-fokker geworden, waarmee het aantal kampioenschappen van Joh. Smit is geëvenaard. John Bootsman was verhinderd en heeft zijn vriend Arend Fledderus gestuurd om de ereprijs in ontvangst te nemen. Net als in de vorige jaren werd ook de vice-kampioen gehuldigd. Die eer valt te beurt aan de heer en mevrouw Schotte-Van de Blink (fokkers van Candy Mann Scott en Caitlin Scott).

13.       Fokkers Life-time Award
Jaarlijks loven we een Life-time Award uit aan een succesvolle fokker uit de regio. Deze keer wordt hij uitgereikt aan de partners C. Siersema en mevr. H. Bandringa, fokkers van de Meadow-paarden. Zij fokten in tientallen jaren al meer dan 200 Nederlandse dravers, met als bekendste Macabre Meadow en Prioritymeadow. De heer Siersema was naar de vergadering gelokt en nam de oorkonde in ontvangst.

14.       Rondvraag.
Allereerst komt de problematiek van de dubbele nationaliteiten (DN) aan de orde. De voorzitter legt uit dat dit niet vooraf geagendeerd is omdat er nog niet duidelijk is wat de precies mogelijkheden zijn. Er wordt dus ook niet gestemd en geen besluit genomen. In een later stadium zal hiertoe een aparte ledenvergadering worden georganiseerd. Dat was ook het verzoek dat Jan den Nijs in zijn ingezonden brief heeft gedaan. Toine Schoonderwoerd wil eigenlijk de dubbele nationaliteit zo snel mogelijk gerealiseerd zien en zegde per E-mail toe zijn 5 Duitse veulens van dit jaar ook in het Nederlandse Stamboek in te schrijven. De voorzitter verwijst naar de publicatie in “draf&rensport” van 3 weken geleden en legt nogmaals de wensen van het Bestuur uit, in volgorde van prioriteit. Het is een ingewikkelde materie en er komen bezwaren uit de zaal:
Sommigen vinden het vreemd dat de Frans-Nederlandse DN nu al mogelijk is zonder dat er vooraf over is gesproken. Antwoord: het is onderdeel van het Frans-Nederlandse contract en de Stamboekcommissie is ermee accoord gegaan.
Op verzoek legt de voorzitter uit hoe de Stamboekcommissie werkt en wie erin zitten.
Sommigen zijn bang dat de Fransen niet het beste met ons voor hebben, maar de voorzitter legt uit dat deze maatregel al met veel Europese landen is overeengekomen en dat het in België in 3 jaar tijd tot een groot succes heeft geleid.
Rommert Buren: vanwege Europese regels mogen dubbele nationaliteiten niet voorbehouden zijn aan Nederlanders, dus ook Franse eigenaren hebben het recht. Antwoord: het is ook al lang mogelijk dat Franse (en andere buitenlandse) eigenaren hun fokmerrie in het Nederlandse Stamboek zetten en Nederlandse veulens fokken. Als zij voldoen aan de Franse voorwaarden kunnen zij de Frans-Nederlandse DN krijgen.
J.G. van der Wal vraagt waarom zijn naam niet in het Nederlandse koersprogramma bij zijn fokproducten staat vermeld. Er staat “gefokt in Duitsland”.  Antwoord: In de toekomst wordt dat hopelijk allemaal anders. Nu nog niet, net als in Duitsland trouwens.
J. Scheffer is bang dat de Nederlandse fokkers de dupe worden van de Frans-Nederlandse DN.
C. van Velzen heeft twijfels over samenwerking als underdog met het grote Frankrijk en ziet meer in een samenvoeging van het Nederlandse en Duitse Stamboek.

De voorzitter meldt dat over al deze zaken verder zal worden nagedacht door ons Bestuur, in overleg met het NDR-Bestuur, en dat deze discussie zal worden vervolgd.

Vanuit de zaal worden nog de volgende opmerkingen gemaakt:
Sierdje Schokker vraagt: wat maakt Duitsland nu zoveel interessanter dan Nederland?
Arend Fledderus vraagt waar de niet uitgekeerde fokpremies blijven. (antwoord: stelt niet veel voor omdat fokpremies doorschuiven). Hij stelt voor om de mogelijkheid te onderzoeken om de fokpremies te verlagen van 10 naar 9 of 8 procent en dan een pot op te bouwen om fokkers een uitkering te geven als hun fokproduct een prijs in het buitenland wint. Voor ons Bestuur is de 10 % een “heilig getal” dat nooit omlaag en alleen maar omhoog zou moeten gaan.
Jan Meinders vraagt naar de voortgang met de wed-organisatie en meldt dat hij slechte ervaringen heeft met de huidige.
Er volgt nog een korte discussie over in- en exportheffingen, maar dat ligt bij de NDR. Voor administratieve handelingen moet worden betaald.
Jan van Marion vraagt of we niet aan de Fransen kunnen vragen of ze de fokpremies willen sponsoren en hij maakt zich boos over het niet uitkeren van prijzengeld door de NDR als er in een Stakes-koers met weinig deelnemers door uitschakelingen slechts 2 of 3 paarden zich in de prijzen lopen.
Kas Timmer sluit de rondvraag mooi af met de woorden: “Geef elkaar de hand en koop een veulen uit eigen land”.

15.       Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid en inbreng.

Foto boven: De 12-jarige Nick Jetten neemt als verzorger
de oorkonde in ontvangst voor het paard met de
meeste starts in 2012: Axl W Rose
Rechts Nick's moeder en links bestuurlid Ab Zaman.

Foto boven: Mevrouw Van der Oord-Smit heeft de oorkonde
gekregen voor Elite-fokmerrie Keetje Tippel. In het midden
staat zoon Van der Oord.

Foto boven: Mevrouw Schotte-Van de Blink krijgt de oorkonde
voor de vice-kampioen fokker van 2012.

Foto boven: De heer Cees Siersema ontvangt de Fokkers Life-time Award voor
alle Meadow-paarden die hij samen met zijn partner Hillie Bandingra fokte.


© Copyright Fokkersvereniging 2013