HET REDDINGSPLAN:
De Dubbele Nationaliteit voor DE NEDERLANDSE DRAVER
GAAT NIET DOOR!!!!Het Reddingsplan gaat in de ijskast
Het Reddingsplan is bedacht in 2014 toen het aantal NL-veulens dramatisch begon te dalen en daarmee de doteringen in de Klassiekers ook. De behoefte aan dit plan werd steeds sterker, toen het aantal veulens richting de 100 ging en we ontdekten dat 2 van de 3 door Nederlanders gefoke veulens in een BL-stamboek werden gezet. Er waren wel veulens genoeg, alleen werden ze niet NL-geregistreerd. Dan moet je creatief zijn en snel iets bedenken. De vraag was hoe onze leden erover zouden denken. Er waren enkele felle tegenstanders.

Eind 2017 is een enquete over het Reddingsplan gehouden onder onze leden. 85 van de 170 geënquêteerde leden gaven een reactie, waarvan slechts 12 negatief. Dus 85 % is positief.
Het Bestuur van de Stg. NDR wilde echter het eigen stamboek niet op het spel zetten en voelde daarom niets voor het Reddingsplan. Wel werd nog gepraat over andere stimulerende maatregelen, maar we keken eerst de ontwikkelingen van 2018 aan. Dit is in onze Jaarvergadering van 2018 aan de aanwezige leden gemeld.

Inmiddels is het tij gekeerd en dat konden we niet voorzien. Door de belastingmaatregelen van de Duitse overheid in 2017, is Duitsland voor onze fokkers en eigenaren een stuk minder interessant geworden. Vergeet niet dat er in de afgelopen jaren door NL-fokkers net zoveel veulens in het Duitse stamboek werden gezet als in het Nederlandse. Vele daarvan zijn 'teruggekomen' naar NL. Anderen 'vluchten' naar Zweden, waar in 2017 de fokpremies voor jonge paarden naar 20% zijn verhoogd, ook over de grens, dus ook in NL-koersen. Maar ook in Zweden komt er wat weerstand tegen al die 'gelukzoekers' uit het buitenland. Waar je eerst snel je veulen met een 2-daagse reis kon laten chippen vlak over de Zweedse grens, wil men nu dat moeder en kind enige tijd in Zweden verblijven. Dat geeft toch een drempel.

We zien dat door deze buitenlandse belemmeringen het aantal NL-veulens sinds 2017 weer aan het stijgen is. In zo'n periode moet je niet met het Reddingsplan aankomen, want die Dubbele Nationaliteit dwingt je ertoe om je veulen toch weer in een BL-stamboek te zetten, bijv. het Belgische, waar de fokpremies ook 20% zijn.
Het Reddingsplan gaat daarom in de ijskast, totdat het aantal NL-veulens weer richting 100 dreigt te gaan. Hopelijk gebeurt dat nooit meer en hoeft het Reddingsplan nooit meer te worden besproken.

Het belangrijkste onderdeel van het Reddingsplan was de mogelijkheid om in 2 of 3 landen fokpremies te ontvangen. Met het nieuwe plan van de BL-fokpremies is dit afgedekt, zelfs nog verbeterd, omdat hiermee fokpremies worden ontvangen voor overal gewonnen prijzengeld, waar ook ter wereld. Dit is de belangrijkste stimulans voor NL-registraties. We zien de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.respons op de enquête van november 2017:
aantal verstuurde enquêtes: 170 - aantal reacties: 83

standpunt aantal omschrijving
standpunt 1

29

Ik ben vóór het Reddingsplan en zal mijn BL-veulens in het NL-Bijboek zetten

standpunt 2

13

Ik ben vóór het Reddingsplan en weet nog niet of ik mijn BL-veulens in het NL-Bijboek zal zetten

standpunt 3

23

Ik ben vóór het Reddingsplan en blijf NL-Stamboek fokken

standpunt 4

6

Ik ben vóór het Reddingsplan en ben geen fokker (meer)

standpunt 5

12

Ik ben fokker en TEGEN het Reddingsplan

standpunt 6

0

Ik ben GEEN fokker en TEGEN het Reddingsplan


Allereerst volgt hieronder de enquête, die op 1 november 2017 per e-mail naar ca. 170 fokkers is gestuurd.

Datum: 1 november 2017 (Versie 2017-3)
Door: Bestuur Fokkersvereniging

In de afgelopen jaren is dit onderwerp (als Reddingsplan) enkele keren aan de orde gekomen in het blad Draf&Rensport en alle publicaties hierover staan onder [Hot Item 3] op de website van de Fokkersvereniging. De reden waarom het Bestuur van de Stichting NDR (SNDR) het plan nog niet wil uitvoeren, is dat men er niet van overtuigd is dat het voldoende breed wordt gedragen en er is ook weerstand vanuit het eigen kantoor. We hebben vorig jaar een enquête gehouden via de Breeders Special, maar daar kwamen slechts 6 reacties op. Nu willen we een aantal deelnemers (fokkers, eigenaren, trainers) en organisaties (Baanverenigingen, VDRP, Runnerz) persoonlijk benaderen en hun positieve dan wel negatieve reacties aan de  SNDR overhandigen, als een soort petitie. Het plan biedt een groot aantal voordelen en lijkt de redding van onze Klassiekers, maar kan alleen slagen als veel fokkers meewerken. Daarom nu opnieuw een enquête, persoonlijk aan de (meeste) fokkers gericht via een e-mail.

Aantal veulenregistraties

BreedersSpec

Al jaren is het aantal in het NL-Stamboek geregistreerde veulens veel te laag. In 2017  zal het hopelijk iets hoger uitkomen dan vorig jaar, maar het blijft gewoon veel te laag en we zien daar in de komende jaren geen aanzienlijke verbetering in komen, eerder een verslechtering. Met 130-140 veulens per jaar horen we bij de kleinste draverstamboeken in Europa, maar internationaal tellen we wel mee. Daar moeten we iets mee kunnen doen.

We hebben al eens uitgerekend dat de eerste prijs in de Derby in de orde ligt van 100 keer het aantal veulens. In 2017 bedroeg de eerste prijs zonder sponsoring € 18.500, met de veulens uit 2014. De eerste prijs in de Fokkers Trofee is daar ongeveer de helft van en die in de Sweepstakes een kwart (was dit jaar € 5.000 tegenover € 12.500 in 2012). De grafiek met het aantal veulens geeft dus min of meer het verloop van het prijzengeld in onze Klassiekers weer. In 2018 kunnen we weer een verlaging verwachten t.o.v. 2017. De prijs van de jaarlingen houdt hiermee verband. Een paard is waard wat hij kan verdienen. Dit is precies de reden waarom veel NL-fokkers en eigenaren naar het buitenland zijn ‘gevlucht’. Onlangs hebben we kunnen vaststellen dat slechts 1 van de 3 door NL-fokkers gefokte veulens in het NL-Stamboek wordt gezet! Er worden al meer veulens Duits dan Nederlands gemaakt. Daarnaast zijn er nog veel met de Belgische, Italiaanse, Zweedse en Franse nationaliteit. Je kunt vaststellen dat er nu bijna 2 keer zoveel buitenlandse (BL) veulens door NL-fokkers worden gefokt als NL-veulens.
Als we die buitenlandse veulens zouden toelaten tot onze Klassiekers zou dat tot meer dan een verdubbeling van het prijzengeld in al onze Klassiekers kunnen leiden. Dit is goed voor alle belanghebbenden in onze sport en fokkerij. Bovendien kunnen alle NL-fokkers dan weer meedoen aan de koersen, die ze in hun hart het liefst willen winnen, de NL-Klassiekers. Dit is een onderdeel van het zogenaamde ‘Reddingsplan’, dat er tevens in voorziet dat fokkers in meer landen fokpremies gaan ontvangen, hetgeen een grote stimulans voor de fokkerij zal betekenen.

Het ‘Reddingsplan’
Om het nog één keer kort samen te vatten. Wij gaan precies hetzelfde doen als Frankrijk. Wij gaan Nederlandse Dravers fokken, die buitenlandse paspoorten kunnen hebben. Voorwaarde is wel dat ze tenminste voor de helft door een persoon met een NL-paspoort zijn gefokt. Ons Nederlandse Stamboek blijft gewoon bestaan, maar daarnaast komt er een NL-Bijboek (of NL-Register), waarin buitenlandse draverveulens kunnen worden ingeschreven voordat ze op 1 januari één jaar oud worden. Zij krijgen een NL-aantekening en we beschouwen ze als inlanders. Bijboekregistraties worden wel duurder dan Stamboekregistraties, maar daar staan voordelen tegenover. Er dient voor deze veulens een verplichte eerste inleg voor de NL-Klassiekers te worden betaald (bijv. € 60 voor 3-en 4jr. Derby, € 20 voor Fokkers Trofee en € 20 voor Sweepstakes). Eigenaren hebben later de mogelijkheid om met deze paarden in de Klassiekers te starten van zowel het paspoortland als Nederland. Bijvoorbeeld als 3-jarige de NL-Derby starten en als 4-jarige in de Zweedse.
De fokkers krijgen fokpremies in beide landen, soms zelfs in drie landen als het TF-veulen betreft, dat in ons Bijboek wordt gezet. Voor Zweedse paarden gelden zelfs dubbele fokpremies in de Nederlandse koersen, 10% betaald door de SNDR en 10% door de Zweedse organisatie. De Zweden zullen dit niet leuk vinden, maar kunnen er niets aan doen. Ook de UET kan dit niet tegengaan. Ander voorbeeld: als een NL-fokker een Belgische TF fokt, krijgt hij 12,5 % fokpremie in Frankrijk, 20 % in België en 10 % in Nederland.
Als een NL-Bijboek-veulen voor de helft door een Nederlander is gefokt, is het de bedoeling dat hij de volledige kosten betaalt voor de inschrijving van zijn fokproduct en later de volledige fokpremie ontvangt. Zijn buitenlandse compagnon telt voor ons niet mee; hij betaalt en ontvangt niets.
Bijboek-jaarlingen zullen met hun ‘dubbele nationaliteit’ vermoedelijk gewild zijn op de veilingen en dus hogere prijzen opbrengen.
Om de buitenlands geregistreerde veulens toch als Nederlands te kunnen beschouwen, is het gewenst dat hun moeders ook in een NL-Bijboek komen te staan. Zij zullen volledig meetellen in de statistieken en bij de  eretitels, zoals Elitemerrie. Waarschijnlijk zal ons eigen Draverstamboek iets kleiner worden, maar de jaargangen worden veel groter, waardoor de totale sport en fokkerij in Nederland een broodnodige impuls zullen krijgen, hetgeen ook van belang is voor de NDR, de baanverenigingen en Runnerz. Door fokmerries toe te laten of te weigeren kunnen we de instroom van Bijboekveulens reguleren, misschien wel ter bescherming van ons eigen Stamboek, ook om uitwassen of misbruik te voorkomen, maar vooral ter stimulering van de draverfokkerij in Nederland. Het Reddingsplan moet worden gecombineerd met andere stimulerende maatregelen zoals sponsoring van de Klassiekers en verlaging van de registratiekosten van NL-Stamboekveulens.

Kosten
De kosten van een Bijboek-veulen tot aan de jaarlingenveiling bedragen:
- registratie van het veulen in het Bijboek: € 75
- de twee eerste (verplichte) inlegrondes voor de klassiekers: totaal € 100
Voor totaal slechts € 175 koopt een fokker zich in voor startgerechtigdheid van zijn fokproduct in de NL-Klassiekers en voor het recht op fokpremies met dit fokproduct, zowel in het paspoortland als in Nederland.

Bescherming eigen Stamboek
Het is jammer als ons eigen Stamboek door dit plan wordt verkleind. Maar je kunt je ook afvragen wat er nog Nederlands is aan ons eigen Stamboek, met de huidige internationalisering. Uiteindelijk moet er een Europees Draver-Stamboek komen, lijkt ons, maar dat zal nog (te) lang duren en daar kunnen we niet op wachten. Wel stellen we voor om met allerlei stimulerende maatregelen te zorgen dat het NL-Stamboek niet verloren gaat, zodat het mogelijk in de toekomst weer groter gaat worden, wanneer door dit plan de hele situatie van sport en fokkerij is verbeterd. Zie ook onze website voor de stimulerende maatregelen voor het NL-Stamboek, waarvan enkele al door de SNDR zijn ingesteld. De registratie van Stamboek-veulens wordt goedkoper en de SNDR betaalt de € 100 eerste inleg voor de Klassiekers, terwijl dat voor Bijboek-veulens door de fokker-eigenaar moet worden betaald. De grote Triple Crown-potten zijn alleen beschikbaar voor Stamboekdravers, niet voor het Bijboek. Het fokken van een Stamboekveulen wordt mede daardoor echt interessant, goedkoper en laagdrempelig. Als je niet ingewikkeld of extra duur wilt doen, fok je gewoon Nederlands. Voor mensen, die persé NL willen fokken, verandert er vrijwel niets, ze krijgen alleen weer meer concurrentie in de Klassiekers, net zoals vroeger, maar ook meer voordelen.

Gevaren
Toch zijn er fokkers, die tegen dit Reddingsplan zijn. Sommigen vinden het oneerlijk dat hun trouw aan het NL-Stamboek niet wordt beloond en dat er nu ‘buitenlandse’ producten worden toegelaten tot onze Klassiekers. Bovendien word je nu min of meer verplicht om jouw veulens in een BL-Stamboek te zetten omdat anders ze anders als jaarling te weinig opleveren op een veiling.
Daar kan tegenover worden gesteld dat dit laatste in feite nu ook al jarenlang het geval is. Door de te verwachten hogere doteringen in de Klassiekers worden ook NL-stamboek-jaarlingen in de toekomst misschien juist wel meer waard.
Het grootste gevaar is dat na invoering van het Reddingsplan het aantal NL-Stamboek veulens terugloopt en dat er ook heel weinig veulens in het Bijboek worden ingeschreven. Als de fokkers van BL-veulens ze niet in het NL-Bijboek inschrijven, hebben we een dubbel groot probleem. Daarom gaan we hieronder een soort intentieverklaring aan hen vragen.

Hoe nu verder?
Er zijn mensen die pleiten voor het opgaan van ons draverstamboek in het Duitse Stamboek. Maar dat is naar onze mening een brug te ver. Dat werkt zeker niet. We hebben dan niets eigens meer. Ook van Duitse zijde voelt men hier niets voor.
Er zijn mensen, die late-entries willen invoeren voor onze Klassiekers, om zo de inlegpotten te vergroten. Dit is oneerlijk. Dit willen we absoluut niet!!
Er zijn mensen, die willen wachten totdat Duindigt is verkocht. De verkoop zal echter te weinig invloed hebben op het aantal veulens in ons NL-stamboek; het blijven er veel te weinig. Duindigt staat los van het Reddingsplan.
Er zijn ook mensen, die alles bij het oude willen laten, maar dan bloedt alles langzaam dood. Eigen belang, nostalgie, doemdenken en rancune zijn slechte raadgevers! We kunnen wel naar oorzaken zoeken of naar schuldigen wijzen, maar we komen nu alleen maar vooruit door constructief en slim te zijn en samen onze schouders eronder te zetten.

We moeten met onze tijd meegaan en slim zijn. De beste oplossing, met tal van voordelen, lijkt toch het Reddingsplan. Snelheid is geboden en deze maatregel zal met de veulens van 2018 moeten ingaan. Dan moet het NDR-bestuur hierover nog dit jaar een besluit nemen, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen in de sport, te weten de fokkers, eigenaren, trainers, wedders, baanverenigingen en liefhebbers.
Maar als veel fokkers niet met dit plan willen meegaan, hebben we een groot probleem. Daarom onderstaande enquête, waarvan we de uitslag aan het NDR-bestuur zullen overhandigen.

Enquête
We vragen u een standpunt in te nemen:
Standpunt 1: Ik ben vóór het Reddingsplan en zal mijn BL-veulens in het NL-Bijboek zetten
Standpunt 2: Ik ben vóór het Reddingsplan en weet nog niet of ik mijn BL-veulens in het NL-Bijboek zal zetten
Standpunt 3: Ik ben vóór het Reddingsplan en blijf NL-Stamboek fokken
Standpunt 4: Ik ben vóór het Reddingsplan en ben geen fokker (meer)
Standpunt 5: Ik ben fokker en TEGEN het Reddingsplan
Standpunt 6: Ik ben GEEN fokker en TEGEN het Reddingsplan

Geef uw standpunt door per e-mail (huiberts.advies@planet.nl)
of per telefoon, ook voor vragen: 06-20428186 (Hans Huiberts) of 06-28422225 (Ab Zaman).
Reageer snel, aub!! Wij vragen u om binnen 1 week te reageren, dus vóór 8 november 2017.

Verwijzing
Het hele plan met zijn 28 (!) voordelen wordt op de website van de Fokkersvereniging (www.dutchtrotters.nl) nog uitvoeriger uitgelegd onder Hot Item 3.


(einde enquête-brief)

Voor de 28 VOORDELEN: click hier
De Voorgeschiedenis van het reddingsplan

Hans Huiberts heeft op persoonlijke titel in juni 2015 een Reddingsplan opgesteld. In feite stelt hij voor om precies hetzelfde te doen als wat de Fransen nu al jaren doen met hun TF's. Wij gaan NL's fokken. Buitenlands geregistreerde veulens kunnen worden ingeschreven in een NL-Register (of Appendix of Bijboek of hoe u het ook wilt noemen) en zijn dan startgerechtigd in de NL-Klassiekers. De fokkers van deze paarden krijgen fokpremies in alle Nederlandse koersen en krijgen daardoor fokpremies in 2 of 3 landen. De dravers kunnen multi-nationaal worden ingezet en onze jaargangen worden groter. Dit Reddingsplan wordt zo langzamerhand breed gedragen, door de bestuursleden van de Fokkersvereniging, de Stamboekcommissie, moderne fokkers als John Bootsman, Toine Schoonderwoerd, etc.
Let op: er zijn mensen, die beweren dat het Reddingsplan strijdig is met de UET- of NDR-reglementen, maar dat is grote flauwekul! Wij bepalen zelf de regels voor onze Klassiekers en we mogen fokpremies geven aan Nederlandse fokkers, zoals we zelf willen. Er staat nergens dat dit niet zou mogen. Bovendien: de Fransen doen precies hetzelfde.

Nieuwe ontwikkelingen (juni 2016, NL=Nederlands, BL=buitenlands:
a. alleen BL-veulens gefokt door NL-fokkers (mensen met een NL-paspoort) zullen in het NL-Bijboek worden geaccepteerd
(BL-fokkers kunnen nog steeds hun veulens in het NL-Stamboek zetten, zoals Amour d'Occagnes, dat blijft zo)

b. het Reddingsplan wordt NIET ingevoerd in 2016 en ook nog niet in 2017. Het SNDR-bestuur aarzelt.
c. of het Reddingsplan in de toekomst doorgaat hangt o.a. af van het aantal NL-stamboek-veulens in 2017 en het draagvlak voor dit plan

Met onderstaande stimulerende maatregelen wil NDR proberen het aantal NL-stamboek-veulens in 2016 en daarna te vergroten:
d. er wordt gestreefd om de Klassiekers door sponsoring een hogere dotering te geven
e. NDR komt met voorstellen om registratie van NL-stamboek-veulens goedkoper te maken
f. NDR betaalt 50 Euro voor elk NL-stamboek-veulen dat in het voorgaande jaar is geregistreerd (m.i.v. de jaargang uit 2016)
g. fokkers gaan geen inleggelden voor de Klassiekers betalen voor NL-stamboek-veulens tot aan de jaarlingenveiling. NDR betaalt de eerste inleg van 100 Euro.

Daarnaast zijn er nog de stimulerende maatregelen van de Fokkersvereniging:
h. de Triple Crown-potten als lokkers voor fokkers van NL-stamboek-veulens
i. korting op het veulengeld voor NL-stamboek-veulens (voor 3 hengsten in 2017)


Onderstaande voorstellen zijn in in 2015 en 2016 in het weekblad Draf&rensport en op deze website gepubliceerd.
- Het eerste uitgebreide voorstel (juni 2015) staat onderaan deze pagina: click hier
- Er volgde een korte samenvatting met 23 VOORDELEN op 24 okt. 2015: click hier (inmiddels 28 voordelen)
- Beoogde voordelen bij inschrijving in het NL-Stamboek (nov. 2015): click hier
- Fokpremies in andere landen (maart 2018): click HIER


Voorstel:
Beoogde voordelen bij inschrijving
in het Nederlandse Draverstamboek

geschreven door Hans Huiberts (op persoonlijke titel)
November 2015 , update prijzen Klasiekers febr. 2017

Het te verwachten aantal veulenregistraties in 2017 bedraagt slechts 120 (uit 136 NL-dekkingen plus enkele tientallen BL-dekkingen). De doteringen in onze Klassiekers houden rechtstreeks verband met het aantal veulenregistraties. We kunnen daarmee de eerste prijzen van de Triple Crown koersen bij de 3-jarigen voor 2019 nu al inschatten. Tenminste, als de inleggelden voor deze koersen even hoog blijven. Kijk eens in onderstaande tabel hoe laag de eerste prijzen zullen worden als we met ingang van 2017 niets doen en wat er aan inleggelden moet worden betaald bij deelname! Welke eigenaren gaan dat betalen? Hoeveel starters kunnen we verwachten? Welke trainer gaat zijn eigenaar adviseren om een Nederlands jaarling te kopen? Wat zal er met de prijzen van de NL-jaarlingen gebeuren? Hoeveel NL-veulens zullen er in 2017 worden geregistreerd als we nu niets doen?

Klassieker 2011
uitbetaald
2015
uitbetaald
2017
uitbetaald
2019
geschat
totaal inleggeld
bij deelname
1e prijs Derby

€ 52.000

€ 26.000

€ 18.500 *

€ 15.000

€ 1.540

1e prijs Merrie-Derby

€ 13.750

€ 6.750

€ 4.600

€ 3.700

€ 1.330

1e prijs Troost-Derby

€ 4.200

€ 2.100

€ 1.650

vervalt

€ 1.285

1e prijs Fokkers Trofee

€ 26.500

€ 12.800

€ 9.750

€ 8.000

€ 450

1e prijs Sweepstakes

€ 12.500

€ 5.700

€ 4.000

€ 4.000

€ 410

Aantal veulens in die jaargang

550

267

159

129

n.v.t.

* dit bedrag is exclusief de € 3.000 sponsoring, waardoor de eerste prijs op 21.500 kwam
d


Er lijkt me geen andere weg te zijn dan snelle implementatie van het Reddingsplan, gecombineerd met sponsoring. Door dit plan krijgen we meer veulenregistraties en daardoor grotere inlegpotten voor de Klassiekers en meer deelnemers. We streven naar het prijzenniveau van 2015 of daarvoor. Bovendien krijgen we dan de 27 (!) andere voordelen van het Reddingsplan er nog bij. Zie verderop of click hier .

Bezwaren?
Toch bestaat hier en daar nog wat weerstand tegen het plan. Als voornaamste bezwaar ziet men dat het Nederlandse Stamboek geminimaliseerd gaat worden zodra er een NL-Bijboek wordt ingesteld. Een ander bezwaar is dat er opeens concurrentie komt van een aantal buitenlandse dravers, die als Nederlanders zullen worden beschouwd. Het Bestuur van de Fokkersvereniging begrijpt en deelt die zorgen en wil daarom fokkers, die hun veulens in het Nederlandse Stamboek zetten, aanmoedigen en laten bevoordelen. Daarmee wordt tevens onze draverfokkerij goedkoper en laagdrempeliger.

Beoogde voordelen voor NL-Stamboekdravers (VOORSTEL)
1. Lagere Registratiekosten
Lagere of geen kosten voor veulenregistraties in het Nederlandse Stamboek. Deze kosten bedragen nu € 135.

2. Minder inleggeld voor Klassiekers
Een grief van veel “hobby-fokkers” is dat zij veel inleggelden betalen tot aan de jaarlingenveiling en dat in veel gevallen de nieuwe eigenaar zijn paard na de aanschaf meteen uit de Klassiekers laat schrappen. De Stg. NDR heeft in 2016 bepaald dat de eerste inleg voor de Klassiekers tot aan de jaarlingenveilingen niet door de fokkers hoeft te worden betaald, maar door NDR. Dit als compensatie voor de niet-uitgekeerde fokpremies. Voor NL-Bijboek-paarden moet wel deze € 100 per veulen worden betaald door de fokker-eigenaar. Zij kopen zich hiermee in voor deelname aan de Klassiekers van twee landen.

3. Nieuwe Semi-Klassiekers alleen voor NL-Stamboek
We moeten de huidige Klassiekers plus de Gouden Zweep en het Kampioenschap der NL-paarden voor alle Nederlandse dravers (NL-Stamboek + NL-Bijboek) toegankelijk maken. Nu de Breeders Crown door de Fokkersvereniging is geadopteerd, zou de Fokkers Trofee alleen voor NL-stamboek-paarden kunnen zijn (onderdeel Triple Crown)? Daarnaast zou nog een nieuwe Semi-Klassieker alleen voor NL-Stamboek-paarden kunnen worden opgetuigd, bijvoorbeeld het nu vervallen Van Wickevoort voor 3 generaties.

 4. Triple Crown-potten alleen voor NL-Stamboek-dravers
De Triple Crown-potten zijn in 2012 opgezet om inschrijving in het NL-Stamboek te promoten. Daar is geld voor bijeen gebracht door de Fokkersvereniging (€ 10.000!), Runnerz (€ 1.250), NDR (€ 1.250), Adviesbureau Huiberts (€ 200), John Bootsman (€ 200) en anoniem (€ 100).
Het plan is dat deze potten alleen zullen worden uitgekeerd aan Triple Crown-winnaars uit het NL-Stamboek. NL-Bijboek-paarden kunnen wel de Triple Crown titel krijgen, maar er is dan geen bonus aan gekoppeld. Zij dingen in hun paspoortland wel mee naar de titel + eventuele bonus.

5. Reductie op het  veulengeld
Door de komst van de Bijboek-jaarlingen worden de Stamboek-jaarlingen mogelijk minder gewild. Het zou mooi zijn als dat kan worden gecompenseerd met lagere dek- en veulengelden. Het bestuur van de Fokkersvereniging zal proberen om fokkers, die hun veulens in het Nederlandse Stamboek zetten, in de toekomst een reductie op het te betalen veulengeld te laten bezorgen. We hebben voor 2017 voor 3 dekhengsten korting kunnen bedingen: Kijk onder Hot Item 1 op deze website.

6. Andere subsidies
Misschien zijn er ergens nog potjes of subsidies te vinden waaruit een bonus kan worden betaald voor elk NL-Stamboek-veulen of als eerste inleg voor het Van Wickevoort. Mogelijk heeft NDR na de verkoop van Duindigt een mooie pot ter stimulering van de NL-fokkerij.
Maar let op: om de doteringen in de Klassiekers op het niveau van 2011 terug te krijgen (eerste prijs in de Derby € 50.000) is totaal voor de 9 Klassieke koersen een bedrag van € 300.000 à € 400.000 nodig! Het prijzenniveau in 2017 was ogeveer een derde van dat van 2011, dus dan hebben we het over € 200.000 à € 260.000 als als aanvulling op de inleggelden.

Tenslotte
Het complete Reddingsplan is nodig om de sport en fokkerij uit de gevarenzone te krijgen en om een heleboel andere redenen. Zie de 28 voordelen van het plan hieronder. Hopelijk wordt het NL-Stamboek door de hierboven genoemde stimulerende maatregelen niet geminimaliseerd, maar juist groter. Het Reddingsplan werkt daar ook nog aan mee door grotere inlegpotten voor de Klassiekers, waardoor NL-Stamboek-jaarlingen interessanter zijn voor potentiële kopers, dan wanneer we niets zouden doen en onze eigen fokkerij helemaal zou wegzakken.

Tabel: de NL-Stamboekdraver versus een BL-Stamboekdraver, die in het NL-Bijboek is ingeschreven
(onder voorbehoud goedkeuring NDR)

Nederlands Stamboek

|

Nederlands Bijboek

Buitenlands Stamboek

Fokker en eigenaar moeten geregistreerd zijn bij NDR

|
|
|

Fokker en eigenaar moeten geregistreerd zijn bij NDR
en een NL-paspoort bezitten

Fokker en eigenaar moeten geregistreerd zijn bij buitenlandse organisatie

Fokmerrie moet in NL-Stamboek staan.

|
|
|
|
|

Fokmerrie moet in NL-Bijboek staan. Kost € 25 eenmalig.
Toelating door Stamboekcommissie
i.v.m. regulering
Bezitsverhouding moet bekend zijn. Minstens 50% in NL-bezit, anders volgt verwijdering en komen veulens niet in NL-bijboek.

Fokmerrie moet in BL-Stamboek staan.

Registratiekosten van dekking bij NDR

|
|

Geen registratiekosten

Registratiekosten van dekking

Registratie veulen: GRATIS

|
|

Registratiekosten veulen: € 75

Registratiekosten veulen: ????

Vaste NL-beginletter van de naam

|
|
|

Indien geen vaste BL-beginletter dan
de vaste NL-beginletter gebruiken

Vaste BL-beginletter van de naam?
Alleen in Frankrijk, België en Italië.

Mogelijk korting op veulengeld
(zie Hot Item 1)

|
|

n.v.t.

Normaal veulengeld

Veulen ca. half jaar oud:
Inleggeld Jonker/Joffer, Derby, Sweepstakes: betaalt NDR

|
|
|
|

Veulen ca. half jaar oud:
Inleggeld Jonker/Joffer, Derby 3j-4j, Sweepstakes: € 100, verplicht

n.v.t.

Jaarlingenveiling:
Jaarling alleen NL-nationaliteit

|
|
|

Jaarlingenveiling:
Jaarling interessant: BL + NL

Jaarlingenveiling:
Jaarling interessant: BL +  NL

Alle inleggelden NL-klassiekers betalen (naar keuze)

|
|
|

Alle inleggelden NL-klassiekers betalen (naar keuze)

Alle inleggelden BL-klassiekers betalen (naar keuze)

Fokpremies alleen in NL

|
|

Fokpremies in NL en BL

Fokpremies in NL en BL

Meedingen naar:
NL Triple Crown-bonus

|
|
|

NIET Meedingen naar:
NL Triple Crown-bonus

Meedingen naar:
evt. BL Triple Crown-bonus

Startgerechtigd in:
Alle NL-Klassiekers en OB1

|
|
|

Startgerechtigd in:
Alle NL-Klassiekers en OB1

Startgerechtigd in:
Alle BL-Klassiekers

Startgerechtigd in:
Van Wickevoort Cromm. Memoriaal

|
|
|

NIET Startgerechtigd in:
Van Wickevoort Cromm. Memoriaal

n.v.t.

Eventueel subsidies voor NL-fokkers

|
|

n.v.t.

n.v.t.
Samenvatting Reddingsplan

Samenvatting Reddingsplan

Hieronder een korte samenvatting (d.d. 15-10-2015) van het uitvoerige artikel,
dat eind juni 2015 is gepubliceerd in het weekblad "Draf&Rensport" nr 26 - 2015.
Dit oorspronkelijke artikel staat nog in zijn geheel onder deze samenvatting.
Auteur: Hans Huiberts (op persoonlijke titel!!)


Eind juni 2015 heb ik op persoonlijke titel een Reddingsplan gepubliceerd. Dat is me door sommige mensen niet in dank afgenomen. Andere vonden het een uitstekend plan. Gezien het grote belang is het aantal reacties me erg tegengevallen. We hebben afgelopen weken het aantal dekkingen van dit jaar geïnventariseerd en de situatie blijkt nog veel ernstiger dan gedacht. Daarom opnieuw aandacht voor dit plan met een korte samenvatting en de huidige stand van zaken.

Dramatische terugval
(deze allinea is aangepast in febr. 2016 na definitieve telling van het aantal dekkingen in 2015)
Er zijn dit jaar in Nederland totaal 250 merries gedekt, waarvan slechts 130 de Nederlandse nationaliteit hebben. Dus 120 merries zijn buitenlands geregistreerd en daar zijn de 21 bij Frank Bins gedekte Duitse merries in Nederlands bezit niet bijgeteld.
Dus:
Nederlands: 130 merries gedekt in Nederland + ca. 10 (TF) in Frankrijk = 140 gedekte merries in Nederlands bezit
Buitenlands: 120 merries gedekt in Nederland + 21 bij Bins in Duitsland = 141 gedekte merries in Nederlands bezit

Dat geeft de huidige situatie ongeveer weer: net zoveel buitenlandse als Nederlandse veulens!
Dit betekent dat we voor volgend jaar iets meer dan 100 veulens in het NL-Stamboek kunnen verwachten, inclusief de TF's! Statistisch gezien zullen er daarvan 65 in de baan komen. Dit is onacceptabel!

In mijn vorige artikel heb ik voorgerekend dat de eerste prijs in de Derby van 2019 in de buurt van de € 10.500 zal komen te liggen, als we dat al halen. Dan zitten we op het niveau van Tsjechië. Als de inleggelden hetzelfde blijven, moet een deelnemer aan de Derby totaal € 1.540 betalen. Dat is dwaasheid met zo’n lage eerste prijs, zeker als het paard niet tot de favorieten behoort. We krijgen Derby’s met minder dan 5 deelnemers. Voor de andere Klassiekers is het nog dramatischer. De dotering in de Fokkers Trofee is meestal ongeveer de helft van die van de Derby en de Sweepstakes zit op een kwart. Dus reken maar uit.

In de onderstaande grafiek staat het verloop van het aantal veulens
in de laatste 12 jaren. In 2017 verwachten we ongeveer hetzelfde
aantal als in 2016 (129), gezien het aantal gedekte NL-merries
in het vorige jaar.

BreedersSpec

Het aantal draverveulenregistraties (links) bij hun geboortejaar, tot en met 2016.
Vermenigvuldig de getallen links met 100 en dan zie je de eerste prijs in de Derby van 3 jaar later
(als we niets doen). Waarschijnlijk nog lager, want wie betaalt zoveel inleggeld voor zo weinig prijzengeld?

Reacties
Naast een 5-tal negatieve reacties, hebben in 2015 circa 20 fokkers positief op het reddingsplan gereageerd en zij zijn “goed voor” ruim 60 buitenlandse veulens in het NL-Bijboek. Maar er zijn nog veel meer fokkers die niet hebben gereageerd. Een voorzichtige schatting brengt ons op een totaal van over de 100 Bijboek-veulens, waardoor het totaal aantal veulenregistraties volgend jaar op ca. 250 zou kunnen komen. Dat is het niveau van 2012, maar we streven naar het niveau 2010-2011, dus ca. 300 veulens. Een en ander zal afhangen van de definitieve opzet en aanvullende stimulerende maatregelen zoals sponsoring.

Het Reddingsplan
Om het nog één keer kort samen te vatten.
a. Wij gaan precies hetzelfde doen als Frankrijk. Daarom kunnen andere landen en ook de UET hier niets tegen doen.

b. Wij gaan Nederlandse Dravers fokken, die verschillende paspoorten kunnen hebben. Ons Nederlandse Stamboek blijft gewoon bestaan, maar daarnaast komt er een NL-Bijboek, waarin buitenlandse draverveulens kunnen worden ingeschreven voordat ze op 1 januari één jaar oud worden. Zij krijgen een NL-aantekening en we beschouwen ze als inlanders. Zo onstaat het dubbele inlanderschap. Ons eigen Draverstamboek zal misschien kleiner worden, maar de jaargangen veel groter. Daardoor zal de totale sport en fokkerij in Nederland een broodnodige impuls krijgen.

c. Eigenaren hebben de mogelijkheid om deze paarden in de Klassiekers in te schrijven zowel in het paspoort-land als in Nederland.

d. De fokkers krijgen fokpremies in beide landen, soms zelfs in drie landen als het een TF-veulen betreft.

e. Bijboek-jaarlingen zullen vermoedelijk gewild zijn op de veilingen en dus meer opbrengen.

f. Registratie in het NL-Stamboek wordt goedkoper dan in het NL-Bijboek

g. Om de buitenlands geregistreerde veulens toch als Nederlands te kunnen beschouwen, is het gewenst dat hun moeders ook in een NL-Bijboek komen te staan. Zij zullen volledig meetellen in de statistieken en bij de eretitels, zoals Elitemerrie.

h. Door fokmerries toe te laten of te weigeren kunnen we de instroom van Bijboek-veulens reguleren, misschien wel ter bescherming van ons eigen Stamboek, ook om uitwassen te voorkomen, maar vooral ter stimulering van de draverfokkerij in Nederland.

Uitwerking
NL-Stamboek: Voor fokkers, die gewoon Nederlands willen blijven fokken, verandert er niet veel. Alleen zullen zij worden gecompenseerd met lagere registratiekosten en het vervallen van twee inlegrondes voor de Derby. Totaal komen de (niet verplichte) inlegrondes voor de Klassiekers tot aan de Jaarlingenveiling op een bedrag van € 80, wat nu nog € 180 kost. Misschien wordt er zelfs een subsidie uitgekeerd bij een registratie in het NL-Stamboek, als daar gelden voor vrijkomen, bijvoorbeeld door sponsoring of na de verkoop van Duindigt.

NL-Bijboek: Fokkers, die buitenlands fokken, kunnen hun veulens een NL-aantekening laten geven. Ze krijgen hierdoor een meervoudig inlanderschap en kunnen hiermee van twee of drie walletjes (landen) eten. Hun jaarlingen zijn meer waard. Daar moet iets tegenover staan. We stellen voor als kosten € 250, zijnde € 70 voor Bijboekregistratie en € 180 voor de verplichte eerste inlegrondes voor de klassiekers, zoals die er nu ook al zijn. Daarnaast komen nog eenmalig de € 70 voor Bijboekregistratiekosten van de moeder en zijn ook de andere heffingen van de NDR van toepassing op fokkers en eigenaren van Bijboekpaarden. Bij in gebreke blijven van fokker of eigenaar, vervallen respectievelijk de rechten op fokpremies of de rechten op deelname aan de Klassiekers, door verwijdering uit het Bijboek.

DE NEDERLANDSE DRAVER
De paarden uit ons eigen Stamboek en uit het Bijboek samen noemen wij “De Nederlandse Draver”, ons “eigen draverras”, over het algemeen gefokt door Nederlanders. Het maakt niet uit welk paspoort de paarden hebben. Na de jaarlingenveilingen zullen de rechten en plichten voor Stamboek- en Bijboekpaarden hetzelfde zijn, dus ook de inlegrondes voor de Klassiekers. Trotteurs Français (TF’s) en Belgen hebben hun eigen beginletter, maar voor veulens met een Duits of Zweeds paspoort wordt bij voorkeur de Nederlandse beginletter aangehouden. Daarmee lijken zij gewoon Nederlandse dravers te zijn.

Stimulerende maatregelen
We verwachten niet dat, na instelling van een Bijboek, het totale aantal veulens weer snel op het niveau zal komen van 2008-2009 (400 à 500 veulens). Om de Klassiekers toch op een acceptabele dotering te krijgen is sponsoring gewenst. Een geld-injectie voor de Klassiekers zal ook een extra stimulans geven om NL-Stamboekveulens te gaan fokken en om buitenlandse veulens in ons Bijboek ingeschreven te krijgen. Mogelijk krijgt de NDR na de verkoop van Duindigt hiervoor wat financiële armslag en er zal ook gezocht worden naar andere sponsoren.


Voordelen
Er zitten veel consequenties, maar vooral veel voordelen aan het hier voorgestelde meervoudige inlanderschap, te weten:
1. Aantal Nederlandse veulens komt weer op een acceptabel niveau
2. Alle Nederlandse fokkers weer bij elkaar in Stamboek + Bijboek
3. Geen opslokking van ons Stamboek in een ander Stamboek. Baas in eigen Stamboek, al is het nog zo klein.
4. Geen late entries van buitenlandse dravers in onze Klassiekers
5. We houden al onze eigen Klassiekers in stand
6. Hogere doteringen in onze Klassiekers, 2 à 3 keer zo hoog dan wanneer we niets zouden doen
7. Betere kwaliteit van de Nederlandse Draver
8. Fokpremies in 2 of 3 landen
9. Startgerechtigheid in de Klassiekers van 2 of 3 landen
10. Vergroting van de afzetmarkt over meer landen en trainers hebben natuurlijk voorkeur voor paarden met meer startmogelikheden in goed gedoteerde Klassieke koersen. Dus hogere prijzen voor buitenlandse jaarlingen met een NL-Bijboek-aantekening.
11. Ook hogere prijzen voor NL-stamboek-jaarlingen door de hogere doteringen in de Klassiekers
12. Het is de bedoeling dat voor trouwe Nederlandse fokkers de registraties goedkoper worden en misschien zelfs gesubsidieerd.
13. Er komt nog een aantal andere voordelen alleen voor NL-Stamboek dravers, zoals de Triple Crown-bonus, een Semi-Klassieker voor NL (Wickevoort?), etc.
14. Hierdoor wordt het fokken van een NL-veulen aantrekkelijker en laagdrempeliger.
15. Fokkers krijgen veel meer mogelijkheden: van goedkoop hobby-fokken tot kostbaar kwaliteit fokken met bijbehorende revenuen. Fokken wordt veel leuker.
16. Buitenlandse paarden met een NL-aantekening zullen vaak bij een NL-trainer in training komen. Dat is goed voor onze professionals
17. door dit plan: hogere doteringen in de Klassiekers en grotere velden met meer kwaliteit. Dat is goed voor onze drafbanen en de toto-organisatie.
18. door dit plan: grotere jaargangen met meer kwaliteit. Dat is goed voor de liefhebbers van de sport.
19. door dit plan: meer jaarlingen met hogere prijzen. Dat is goed voor de veiling-organisaties.
20. Als een paard met een NL-aantekening een buitenlandse Klassieker wint, geeft dat nationale trots. Meer betrokkenheid bij internationale evenementen.
21. Ook de moeders komen in het Bijboek te staan. We krijgen waardevolle geëxporteerde merries (zoals de Elitemerries Saratoga Yankee, Pinky, etc.) weer 'terug' in Nederland.
22. Fokken wordt weer interessant, uitdagend en vaker rendabel, met veel mogelijkheden om te kiezen.
23. We kunnen Nederlandse fokkers laten meeprofiteren van alle mogelijkheden, die aan fokkers in verschillende landen wordt geboden, en onze eigen sport wordt ermee geholpen
24. Buitenlandse stamboeken hebben het Nederlandse stamboek 'leeggezogen'. Dat wordt nu hersteld, zonder dat het nadelige consequenties heeft voor het buitenland.
25. Het is zelfs voordelig voor het buitenland, want onze veulens worden in meer landen ingezet. Dit is niet alleen goed voor Nederland, maar ook voor de andere landen, die meeprofiteren van het grotere aantal veulens dat in Nederland wordt geboren, want heel Europa (behalve Frankrijk) komt draverveulens tekort. Vooral goed voor Duitsland, dat nu al niet zonder 'onze' veulens kan voortbestaan. Als het slecht gaat in Duitsland, is dat zeer nadelig voor onze professionals en eigenaren en voor onze eigen sport. Waar kun je dan nog koersen? Paarden worden dan niets meer waard en zullen worden geëxporteerd.
25. Dit reddingsplan is een eerste aanzet naar een Europees Stamboek als ook andere landen hetzelfde gaan doen
26. Fransen kopen nu geen TF's met een NL-paspoort. Daarom blijft het aantal NL-TF's laag, want ze zijn alleen interessant voor de NL-markt. Omgekeerd een TF-stamboekjaarling met een NL-aantekening zal voor zowel de Franse als voor de NL-markt interessant zijn.
27. Door een groter aantal NL-dravers (incl. Bijboek) zullen in de toekomst meer fokpremies in Nederland worden uitbetaald, waardoor de Fokkersvereniging meer inkomsten zal krijgen (door de afdracht), waarmee we meer stimulerende maatregelen kunnen uitvoeren. Het aantal leden van de Fokkersvereniging zal daardoor ook weer groter worden. Als het plan niet doorgaat zal het ledenbestand steeds kleiner worden en ook de jaarlijkse afdracht.
28. Het is ook goed voor de NDR en in het bijzonder de Stamboekafdeling, door het veel grotere aantal veulens, fokmerries en deelnemers dat zal worden geregistreerd. Dat levert werk en inkomsten op.
29. Het is ook goed voor ons vakblad Draf&Rensport, want veel fokkers en eigenaren, die nu op het buitenland zijn gericht, krijgen door deze maatregel weer betrokkenheid bij de Nederlandse sport en fokkerij en zullen daarom abonnee van het blad worden. Hopelijk komen er ook meer nieuwe eigenaren en fokkers, die het krantje gaan kopen. Bij meer abonnees kan de prijs van het blad gelijk blijven en misschien wel worden verlaagd. In ieder geval kan de kwaliteit in stand worden gehouden.


Hoe nu verder?
Snelheid is geboden en deze maatregel zal bij voorkeur al met de veulens van 2016 moeten ingaan, met de vermelding dat het niet onomkeerbaar is. Bijtijds zal jaarlijks worden aangekondigd of de maatregel met een jaar zal worden verlengd en wat de wijzigingen in de toelatingseisen van het Bijboek zijn. Het NDR-bestuur moet hierover nog dit jaar een besluit nemen, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen in de sport, te weten de fokkers, eigenaren, trainers, wedders, baanverenigingen en liefhebbers. Laat daarom snel uw mening weten aan het NDR-bestuur of het Fokkers-bestuur. Heeft u een beter plan of bent u het met onderdelen van dit reddingsplan oneens? Zijn er nog zaken die we over het hoofd hebben gezien of die onduidelijk zijn? Laat het snel weten, want anders telt uw mening mogelijk niet meer mee.
We kunnen wel naar oorzaken zoeken of naar schuldigen wijzen, maar we komen nu alleen maar vooruit door constructief en slim te zijn en samen onze schouders eronder te zetten.

Verwijzing
Het eerste artikel over dit reddingsplan staat hieronder en daarin staat onder meer beschreven hoe een drievoudig inlanderschap kan worden gerealiseerd en hoeveel fokpremie een Zweedse draver met een NL-aantekening krijgt bij een gewonnen prijs in Nederland (20 %!).


Reddingsplan

Hieronder het uitvoerige eerste artikel, geschreven door Hans Huiberts (op persoonlijke titel!!)
en gepubliceerd in het weekblad "draf&rensport" nr 26 - 2015

Ik heb een plan gemaakt, een reddingsplan voor de Nederlandse draverfokkerij. In klein comité heb het in de afgelopen maanden al eens gepresenteerd, maar de meningen zijn verdeeld. Er zijn veel voorstanders en enkele felle tegenstanders. Bij de recente Jaarvergadering van de Fokkersvereniging had ik het plan willen delen met de aanwezige 20 leden, maar doordat de vergadering was uitgelopen, zijn we er niet aan toegekomen. Omdat ik vind dat we niet langer kunnen wachten met de redding van onze fokkerij en de Klassiekers, publiceer ik het plan nu op persoonlijke titel, dus niet als voorzitter van de Fokkersvereniging, maar als zeer bezorgde liefhebber en fokker. Voor de insiders: Het is een verbeterd plan ten opzichte van vorige versies en dat heeft vooral te maken met de opname van de buitenlandse moeders van de toe te laten veulens en met enkele beperkende maatregelen.


Inleiding
Al jaren geleden zagen we problemen aankomen door het dalende aantal veulens en dachten we dat internationale samenwerking voor een oplossing zou kunnen zorgen. In 2013 heeft het NDR-Bestuur gesproken met haar Duitse zusterorganisatie, in de hoop dat er een vorm van samenwerking of een samenvoeging van de Stamboeken kon worden opgezet. Dat is toen niet gelukt en de Duitsers zijn nu met hele andere, interne, problemen bezig. Verder hebben onze voorstellen voor Europese fokpremies, die tijdens de UET-Commissie vergadering in oktober 2014 zijn besproken, het ook niet gehaald. Niemand van de vertegenwoordigers van de verschillende landen zag er iets in, ondanks de dalende veulenaantallen overal in Europa. Iedereen is met zijn eigen problemen bezig. We zijn dus volledig op onszelf aangewezen en zullen zelf voor oplossingen moeten zorgen. Wij moeten onze fokkers weer perspectief bieden en een voorsprong geven op buitenlandse fokkers. De beste remedie lijkt mij de Dubbele Nationaliteit, waardoor veulens op meer fronten kunnen worden ingezet. Een echte Dubbele Nationaliteit is in principe niet mogelijk, omdat een paard maar één paspoort krijgt. Daarom lijkt het mij beter om over “Dubbel Inlanderschap” en zelfs “Drievoudig Inlanderschap” te spreken.


Probleemstelling
Naast het feit dat Nederlandse fokkers hun fokmerriebestand hebben ingekrompen of zelfs zijn gestopt met fokken door de economische crisis, vergrijzing, hogere kosten en lagere opbrengsten, zijn er ook fokkers, die hun merries en veulens in het buitenland hebben ingeschreven. Er is geen land in Europa waar de fokkers zo massaal met hun fokmerries naar het buitenland zijn ‘gevlucht’ als Nederland. Gevolg is een dramatische terugval van het aantal Nederlands geregistreerde draverveulens, zie de grafiek.

BreedersSpec

Het aantal draverveulenregistraties (links) bij hun geboortejaar tot en met 2015 (geschat).
Vermenigvuldig de getallen links met 100 en dan zie je de eerste prijs in de Derby van 3 jaar later
(als we niets doen).

In de jaren 2006-2008 was er een kleine opleving omdat het toen slecht ging met de Duitse sport (faillissementen van drafbanen, etc.)
Het is logisch en aantoonbaar dat de doteringen in de Klassiekers voor een jaargang een nagenoeg rechtlijnig verband vertonen met het aantal veulenregistraties. Dezelfde grafiek als voor het aantal veulens geldt min of meer voor de doteringen in de Klassiekers. Vermenigvuldig de getallen links met 100 en dan zie je de eerste prijs in de Derby van 3 jaar later. Vorig jaar bedroegen de eerste prijzen in de Fokkers Trofee en de Sweepstakes van de E-jaargang resp. € 12.250 en € 6.350. Het aantal geregistreerde veulens in 2011 (E-jaargang) was 290. In 2015 zullen de prijzengelden in de Klassiekers voor de F-jaargang ongeveer 8 % lager uitkomen dan vorig jaar, omdat het aantal veulens 8 % lager is. Dit jaar zullen er naar schatting 125 veulens worden geregistreerd, waardoor in 2018 de eerste prijzen in de twee genoemde koersen op resp. € 5.250 en € 2.750 zullen uitkomen, tenzij er iets verandert. De Merrie Trofee komt op ca. € 1.600 voor de winnares. Ter vergelijking: ten tijde van Berry’s Boy bedroegen de eerste prijzen in de Derby en de Fokkers Trofee van 2011 nog resp. € 52.000 en € 26.500 en dat is 5 keer zo hoog als wat het vermoedelijk in 2018 zal zijn!


Kwaliteitsvermindering
Ambitieuze fokkers, die hun fokmerries laten dekken door dure dekhengsten, voelen zich haast verplicht om hun veulens in een buitenlands stamboek te zetten, omdat in Nederland de hoge kosten niet meer terug zijn te verdienen. Daardoor zal niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van het Nederlandse Stamboek steeds lager worden! Het is logisch dat veel trainers en eigenaren daarom nu de voorkeur geven aan buitenlandse dravers. Veel fokkers volgen die trend. De vroegere Elite-veiling van SWS wordt nu in Hamburg gehouden. De prijzen van de Nederlandse jaarlingen bij Unitrot zijn in het algemeen veel te laag, waardoor fokkers stoppen of uitwijken. We zitten in een gevaarlijke neerwaarts gerichte spiraal, die nu snel moet worden omgebogen.


Plan A
Het nieuwe bestuurslid van de Fokkkersvereniging, Arie van Bellen, presenteerde onlangs (ook in klein comité) een plan om 6 Klassiekers van extra prijzengeld te voorzien door sponsoring en een te vormen Stimulerings Fonds voor de Draverfokkerij. De Derby zou weer naar € 50.000 aan de winnaar moeten worden. Arie had het over 6 Klassiekers voor de 2- en 3-jarigen. Als we daar de drie (semi-) Klassiekers voor de 4-jarigen bij optellen komen we aan 9 koersen, die in 2011 (het richtpunt) totaal € 400.000 aan dotering hadden, inclusief 10 % fokpremies. Met het huidige veulenaantal bedraagt de totale inlegpot nog geen € 100.000, dus we komen jaarlijks meer dan € 300.000 tekort. We moeten dus zorgen dat er weer net zoveel veulens worden geregistreerd als in 2008 (520) of dat er gezorgd wordt voor een grote jaarlijkse sponsor- of stimuleringspot. Beide opties lijken moeilijk haalbaar, maar een combinatie van beide misschien wel. En daarbij moeten we natuurlijk ook meer afdracht uit de weddenschappen zien te krijgen.


Meer veulens
Belangrijk is dat er veel meer veulens worden geregistreerd, maar hoe doen we dat? Ook met een hoofdprijs van € 50.000 in onze Derby blijft die in Duitsland nog altijd ruim twee keer zoveel, dus of we de Duits fokkende Nederlanders terugkrijgen is maar de vraag. Voor hoger prijzengeld in de Klassiekers moeten we beslist niet met late-entries gaan werken of buitenlandse paarden toelaten. Dat is oneerlijk, werkt contra-productief en is de doodsteek voor de eigen fokkerij. De enige mogelijkheid is meer veulens registreren. We moeten iets slims bedenken.

De oplossing
In bijna alle Europese landen daalt het aantal veulens en heeft men hetzelfde probleem. We moeten daarom slim zijn en veulens op meer fronten tegelijk inzetten. Dat kan door hetzelfde te doen als de Fransen: wij geven buitenlandse veulens een NL-aantekening, zetten ze in een zogenaamd Bijboek en beschouwen ze als inlanders: het dubbele inlanderschap. Eigenaren hebben de mogelijkheid om hun paarden in de Klassiekers in te schrijven zowel in het paspoort-land als in Nederland. De fokkers krijgen fokpremies in beide landen. Een win-win-oplossing. Het paspoortland en de UET zullen hier niets tegen kunnen doen. Wij mogen paarden toelaten tot onze Klassiekers zoals we willen en fokpremies toekennen aan wie we maar willen. Bovendien: Frankrijk doet nu al jaren hetzelfde.
Het plan is dus gemakkelikjk te interpreteren, want het is slechts een administratieve kwestie voor de NDR en toestemming van andere landen is niet nodig. De buitenlandse organisaties weten niet welke fokmerries en veulens in het NL-Bijboek komen te staan. Dit gaat helemaal buiten de officiële kanalen om. Het is een interne Nederlandse aangelegenheid.

De Nederlandse Draver
De paarden uit ons eigen Stamboek en uit het Bijboek samen noemen wij “De Nederlandse Draver”, ons “eigen draverras”, over het algemeen gefokt door Nederlanders. Het maakt niet uit welk paspoort de paarden hebben. De vele in het verleden geïmporteerde merries met een buitenlands paspoort (Tourterelle, Volann, Too Fast, etc.) beschouwen we toch ook als Nederlandse fokmerries? Omgekeerd, de in ons land gefokte Ineke P Boko (met een Zweedse moeder) heeft tussen haar 3 Nederlandse Derbywinnaars door, ook nog 3 Duitse veulens genoteerd en haar laatste 3 veulens zijn Zweeds. Na haar export is ze officieel geen Nederlandse fokmerrie meer en tellen haar laatste veulens niet meer mee in Nederland. Hoe krom is dat allemaal?
Wat ik wil voorstellen is dat de moeders van de Bijboek-veulens ook in het Bijboek komen te staan. Dan zijn zij moeders van Nederlandse Dravers en tellen volledig mee, ook in de statistieken, ook voor een beschrijving in een Fokkersoog en tevens voor de titel Elitemerrie of Klassieke merrie. Dan is er nauwelijks onderscheid tussen Stamboek- en Bijboekdravers.
Ik stel zelfs voor om van de geëxporteerde merries, die in het NL-Bijboek komen te staan, ook de in het buitenland gefokte producten te laten meetellen voor de titel Elitemerrie, zelfs met terugwerkende kracht. Bijvoorbeeld: Indien Pinky (hier moeder van Victory My Way, Ybanos en Ariane Beemd) in het NL-Bijboek wordt gezet, gaan we haar in 2009 geboren Duitse subtopper Casanova laten meetellen voor de benodigde punten.


Restricties
De fokmerries moeten wel aan bepaalde criteria voldoen om te kunnen worden opgenomen in het Bijboek, bijvoorbeeld aan bepaalde kwaliteitseisen om zodoende het niveau van de Nederlandse Draver op peil te brengen of te houden. Zo kunnen Nederlandse Dravers een belangrijk exportproduct worden.
Ook aan veulens dienen toelatingseisen te worden gesteld, bijvoorbeeld niet meer dan 20 of 25 veulens per jaar van één Nederlandse fokker en maximaal 5 per buitenlandse fokker. Dit om excessen en valse concurrentie te voorkomen en om fokkers, die nog ouderwets Nederlands fokken niet teveel te benadelen. De toelatingscriteria kunnen jaarlijks worden bijgesteld afhankelijk van de ervaringen.
Fokkers, die hun veulen inschrijven in het Bijboek, dienen zich wel te houden aan de Nederlandse regels, zoals inschrijving bij de NDR en afdracht van 1/20-ste deel van de fokpremie t.b.v. Fokkerijfonds/Fokkersvereniging.


Nadelen en risico’s
Als dit plan doorgaat zal er misschien een exodus van fokmerries volgen en zal ons eigen stamboek nog verder worden geminimaliseerd. Maar is dat erg? Enkele trouwe Nederlandse fokkers zullen zich misschien “verraden” voelen en het bijltje erbij neergooien. Maar veel anderen zullen er juist van profiteren. Er is nog een ander risico. Stel dat maar weinig eigenaren hun paarden in de Nederlandse Klassiekers ingeschreven laten staan, dan hebben we weinig gewonnen en veel verloren (Stamboek is geminimaliseerd). Daarom zijn er tegelijkertijd andere stimulerende maatregelen nodig (zie Plan A, hierboven).
De prijzen van jaarlingen met alleen een Nederlands paspoort zullen heel laag blijven. De fokker, die zijn jaarling wil verkopen en fokpremies in twee landen wil ontvangen, wordt min of meer wel gedwongen om zijn fokmerrie en veulens in een buitenlands stamboek in te schrijven. Dat is zuur, maar het kan niet anders. Tegelijkertijd het biedt ook grote voordelen!
En wat gebeurt er als we niets doen? Dan duurt het misschien iets langer, maar gaat het zeker mis met de fokkerij en met de Klassiekers!

Jaarlingprijzen
Het recht op fokpremie in meer landen is voor de koper van een jaarling niet van belang, maar wel het feit dat het paard in de Klassiekers van meer landen mag starten en ook in de Gouden Zweep en het Kampioenschap der Nederlandse Paarden. Nederlandse trainers en eigenaren hebben graag paarden met meer startmogelijkheden, hetgeen de jaarlingprijzen omhoog zal brengen. Dat is goed voor onze fokkers, die buitenlands fokken. Met de NL-aantekening hebben deze fokkers een voorsprong en wie weet prikkelt dat de Duitsers en Belgen om ook zoiets te gaan doen. Dat zou het mooiste zijn, op weg naar een Europees Stamboek.
Ik geloof niet dat buitenlandse fokkers hun veulens in ons Bijboek zullen gaan zetten. Ze kennen de weg niet, zien de voordelen niet en spreken onze taal niet. Hiervan zullen dus vooral Nederlandse fokkers profiteren. Zo halen we de “verdwenen” fokkers weer terug. We kunnen en willen echter buitenlandse fokkers niet weigeren, maar stellen wel beperkingen op.

Inleggelden Klassiekers
Net als de Nederlandse veulens, worden de Bijboekveulens automatisch ingeschreven voor de Tweejarigen-Klassiekers, de Sweepstakes, de Derby en de Fokkers Trofee op 1 januari na het jaar van geboorte, dus als ze bijna 1 jaar oud zijn. De Fokkersvereniging betaalt de eerste inleg voor de Fokkers Trofee, ook voor de Bijboekveulens. De eigenaar van het jaarling moet dan opgeven of hij de inschrijving voortzet of niet. Meestal laten ze het doorgaan, de eerste inleg is maar 15 à 50 Euro per Klassieker. Later laten zij het doorgaan, want je weet maar nooit en je hebt al enkele inlegrondes betaald. In Duitsland gaat dat heel anders. Het inschrijven voor de Duitse Derby gebeurt (via opgave, dus niet automatisch) in december als het paard bijna 2 jaar oud en al beleerd is, dus na de jaarlingenveilingen. Daar gaat de eigenaar over, niet de fokker. En de Duitse inleggelden zijn veel hoger! Ter vergelijking:
Ned. Derby: 640 (inlegrondes) + 900 (voor-aangifte) = 1.540 Euro
Duitse Derby: 2.100 (inlegrondes) + 1.400 (voor-aangifte) = 3.500 Euro
Het Nederlandse systeem moeten we zo laten. Door extra inleggelden via Bijboek-veulens zullen de potten voor de Klassiekers hoger worden dan wanneer we niets doen of het op de Duitse manier doen.
De trouwe Nederlandse fokkers krijgen nu concurrentie van paarden met een NL-aantekening. Om hen te compenseren stel ik voor dat de tweede en derde inlegronde voor de Derby (twee keer € 50) voor hen komt te vervallen. Deze moeten wel worden betaald door de fokkers/eigenaren van Bijboek-paarden met een NL-aantekening. Voor wat, hoort wat, bij van twee walletjes eten. Ze kopen zich in voor startmogelijkheden in de Klassiekers en fokpremies in twee landen.

Consequenties voor NDR en kosten NL-aantekening:
Er blijft misschien niet veel van ons eigen Stamboek over, maar daar komen veel bijboek-registraties en bijbehorende fokkers en eigenaren voor terug, dus ook inkomsten voor NDR.
Het gaat de NDR niet meer fokpremies kosten dan nu het geval is, er zal alleen minder doorschuiven, dus geen extra kosten voor NDR.
De NDR moet een bijboek bijhouden en zal voor inschrijving kosten in rekening brengen, maar die moeten lager zijn dan voor een Ned. veulen, omdat er geen paspoort en chip nodig zijn. Nu staat in het OB al een bedrag van 70 Euro voor een bijboek-registratie t.o.v. 135 Euro voor een Ned. draverveulen. Dat eerste lijkt een redelijk bedrag, het tweede moet omlaag. Bij de NL-aantekening komen dan ook nog de verplichte kosten van de inlegrondes voor de Klassiekers: Bijboek € 70 + Derby € 150 + Sweepstakes € 15 + Jonker/Joffer € 15 = totaal € 250. Te betalen bij de inschrijving op 1 januari.
Er zullen misschien buitenlandse eigenaren van dravers met een NL-aantekening komen, terwijl zij de consequenties daarvan niet kennen. Zij worden in Nederland als deelnemer beschouwd. NDR moet de registratiekosten en de inleggelden voor de Klassiekers bij deze deelnemers zien binnen te krijgen, anders worden hun paarden geschrapt en dat zou jammer zijn.

Consequenties en mogelijkheden voor fokkers

1. Fokkers met Nederlandse fokmerries
Omdat de NL-aantekening eigenlijk alleen interessant is voor fokkers met de Nederlandse nationaliteit, hoeven de fokkers met Nederlandse fokmerries niet bang te zijn voor een overvloed aan nieuwe aanwas. We zijn al blij als we het aantal veulens van twee of drie jaar geleden gaan halen. Voor hen die op de oude voet door willen gaan met Nederlands fokken, verandert er weinig. Het is wel de bedoeling dat ze minder inleggeld voor de Derby betalen (€ 50 i.p.v. € 150, tot aan de veiling) en dat de veulenregistraties minder gaan kosten of zelfs gratis worden. Misschien zelfs een subsidie op het fokken van een veulen met een NL-paspoort.

2. Fokkers met buitenlandse fokmerries
We beperken deze beschouwing tot 5 landen, die het meest in het vizier liggen van de Nederlandse fokkers, trainers en eigenaren.

2.1. Duitsland
De Duitsers zijn het fokken van Duitse veulens aan het promoten met premies van 1.000 Euro voor 2-jarigen die koersen en met verhoogde fokpremies van 15 % in de Klassiekers. (betaald uit de PMU-inkomsten!). Daarnaast zijn de jaarlingprijzen in Duitsland gemiddeld hoger. Ook de prijzen in de Duitse Klassiekers zijn veel hoger. Hier is voor ons niet tegenop te boksen. Wij moeten dus slimmer zijn. De DE-NL-mogelijkheid is de beste stimulans voor fokkers om veulens in 2 landen te registreren. De Duitse Derby winnen levert veel meer geld op, maar in hun hart willen de Nederlandse fokkers toch liever de Derby op Duindigt winnen. Je kunt niet de eigenaren inleggelden laten betalen en dan niet de mogelijkheid bieden om in beide Derby’s te starten. Wij zullen de datum van onze Derby moeten vervroegen en onze Klassiekers qua datum beter afstemmen op de Duitse kalender.
Nederlandse fokkers laten jaarlijks naar schatting circa 100 Duitse veulens registreren. Die zouden wij er graag bij willen hebben. Dat zou het prijzenniveau in onze Klassiekers bijna kunnen verdubbelen, waardoor de spiraal wordt omgekeerd.
Veel Nederlandse fokproducten starten nu al vaak over de Duitse grens en fokkers missen dan fokpremies. Een NL-aantekening lost ook dit probleem op.

2.2. België
In België gaan de zaken goed door de succesvolle samenwerking met wedpartner PMU. Zo goed, dat er in alle koersen 20 % fokpremie wordt uitgekeerd bij aantrekkelijk prijzengeld. Dit stimuleert de fokkerij enorm en dat is te merken aan de veulen-aantallen. Verder heeft België van oudsher een nauwe band met het Franse koerswezen en de Franse fokkerij. Van de jaarlijks in België geregistreerde veulens is nu ongeveer een derde deel BE-TF. Het kan lucratief zijn om zo’n BE-TF-veulen een NL-aantekening te geven. Fokpremies in Frankrijk, België èn Nederland, plus de mogelijkheid om in de Nederlandse Klassiekers in te schrijven. In Frankrijk en België zijn er weinig startmogelijkheden voor tweejarigen. Die zijn er in Nederland wel, dus het kan ook voor Belgische fokkers en eigenaren om die reden interessant zijn om de NL-aantekening op te halen. Het is voor Nederlandse fokkers het overwegen waard om als paspoortland voor België te kiezen, in plaats van Duitsland.

2.3. Frankrijk
De mogelijkheid om TF-veulens in het Nederlandse Stamboek te zetten (NL-TF) bestaat al enkele jaren. We hadden de hoop dat dit tientallen extra veulenregistraties zou opleveren, maar dat is tot nu toe erg tegengevallen. In de afgelopen vier jaren waren het er 3, 3, 7 en 8. Er worden door Nederlandse fokkers veel meer Franse veulens gefokt. De verwachting is dat het omgekeerde van een NL-TF-veulen, namelijk een TF-NL-veulen, dus een Frans veulen met een NL- Bijboek-aantekening, meer registraties zal opleveren. Franse fokkers zullen dit niet snel doen, maar Nederlandse fokkers waarschijnlijk wel. Zo’n registratie van € 250 schept de  mogelijkheid van een start in bijv. de Nederlandse Derby en gewonnen prijzengeld in Nederland levert ook nog fokpremies op, bijvoorbeeld in de Premium-koersen voor Franse paarden!

2.4. Zweden
Er zijn ook Nederlandse fokkers die Zweedse dravers fokken, deze in eigendom houden en in Nederland in training zetten. Voor hen kan het driedubbel interessant worden. De Zweedse organisatie betaalt namelijk fokpremies uit voor de eerste miljoen kronen (= ca. € 110.000) die totaal in het buitenland wordt gewonnen. Als een Zweedse draver met een NL-aantekening een prijs wint in Nederland, krijgt de fokker naast zijn Nederlandse fokpremie ook nog een fokpremie uit Zweden. Tenzij men daar de regels verandert.
De regels zijn inmiddels veranderd: De jonge jaargangen krijgen met ingang van 2017 20% fokpremie, dus het is gunstiger geworden om een ZWED-NL-veulen te fokken: 20 % fokpremie in Zweden en ook 20 % fokpremie bij een in Nederland gewonnen prijs (10% vanuit Zweden en 10% van de NDR)!!!
(zie aparte tekst onderaan deze pagina)

2.5. Italië
In Italië bevindt het koerswezen zich in een diepe depressie. Veel Italiaanse jaarlingen worden naar het buitenland verkocht, ook naar Nederland. Als Italiaanse fokkers hun veulens een NL-bijboek zetten, worden hun jaarlingen interessanter voor de verkoop en kunnen zij ook nog Nederlandse fokpremies tegemoet zien. Hiervan verwacht ik echter niet zoveel. Het prijzengeld in de Italiaanse Klassiekers is nog steeds erg hoog. Misschien dat er Nederlanders zijn, die Italiaans gaan fokken, en dan is een NL-aantekening wel interessant. Dubbele fokpremies zijn ook mogelijk, zie hieronder.

Drievoudig inlanderschap

Fokpremies in 3 landen behoort tot de mogelijkheden in combinatie met de Franse TF-aantekening. De fokker van een Belgisch of Duits TF-veulen, dat in ook het Nederlandse Bijboek wordt ingeschreven, ontvangt later fokpremies in de 3 landen, waar zijn fokproduct als inlander wordt beschouwd. Nog geen Europese fokpremies, maar het begint erop te lijken!

Voordelen
Er zitten veel consequenties, maar vooral veel voordelen aan het hier voorgestelde meervoudige inlanderschap, te weten:
1. Aantal Nederlandse veulens komt weer op een acceptabel niveau
2. Alle Nederlandse fokkers weer bij elkaar in Stamboek + Bijboek
3. Geen opslokking van ons Stamboek in een ander Stamboek
4. We houden onze eigen Klassiekers in stand
5. Hogere doteringen in onze Klassiekers, veel hoger dan wanneer we niets zouden doen
6. Betere kwaliteit van de Nederlandse Draver
7. Fokpremies in 2 of 3 landen
8. Startgerechtigheid in de Klassiekers van 2 of 3 landen
9. Hogere prijzen voor Bijboek-jaarlingen met een NL-aantekening
10. Ook hogere prijzen voor NL-stamboek-jaarlingen door de hogere doteringen in de Klassiekers
11. Het is de bedoeling dat voor trouwe Nederlandse fokkers de registraties goedkoper worden en misschien zelfs gesubsidieerd.
12. Hierdoor wordt het fokken van een NL-veulen aantrekkelijker en laagdrempeliger.
13. Fokkers krijgen veel meer mogelijkheden: van goedkoop hobby-fokken tot kostbaar kwaliteit fokken met bijbehorende revenuen. Fokken wordt veel leuker.
14. Buitenlandse paarden met een NL-aantekening zullen vaak bij een NL-trainer in training komen. Dat is goed voor onze professionals
15. door dit plan: hogere doteringen in de Klassiekers en grotere velden met meer kwaliteit. Dat is goed voor onze drafbanen.
16. door dit plan: grotere jaargangen met meer kwaliteit. Dat is goed voor de liefhebbers van de sport.
17. Als een paard met een NL-aantekening een buitenlandse Klassieker wint, geeft dat nationale trots. Meer betrokkenheid bij internationale evenementen.
18. Dit reddingsplan is een eerste aanzet naar een Europees Stamboek als ook andere landen volgen

Hoe nu verder?
Snelheid is geboden en deze maatregel zal bij voorkeur al op 1 januari 2016 moeten ingaan, met de vermelding dat het niet onomkeerbaar is. Bijtijds zal worden aangekondigd of de maatregel met een jaar zal worden verlengd en wat de wijzigingen in de toelatingseisen van het Bijboek zijn.
Bedenk wel dat de internationalisering van onze sport en fokkerij steeds verder zal doorgaan.
Bedenk ook dat fokkers, die nu buitenlands fokken, vaak nog steeds lid van onze Fokkersvereniging zijn en dus ook stemrecht hebben.
Bedenk ook dat geen enkele belangenvereniging een veto-techt heeft op dit soort zaken, dus ook de Fokkersvereniging niet. Het NDR-bestuur beslist hierover, na alle partijen te hebben gehoord.
Bedenk verder dat een nieuwe, snelle tijd is aangebroken en dat het nooit meer wordt zoals vroeger. Willen we meekunnen, dan moeten wij slim zijn en snel handelen.

Binnen de Fokkersvereniging zullen we dit plan verder bespreken en eventuele andere geopperde plannen uitwerken. Dat willen we doen via een enquête of via reacties op dit artikel.
Verder willen we vooral aan een aantal fokkers vragen met hoeveel buitenlandse veulens zij van deze maatregel denken gebruik te zullen gaan maken. Dan weten we over welke aantallen we praten.
Hierbij een dringend verzoek aan alle deelnemers (fokkers, eigenaren en trainers), die dit plan goed hebben doorgelezen, om hierop te reageren:
1. via een ingezonden brief in het blad "Draf&Rensport", of
2. bij Hans Huiberts
Helmkade 28-B
1901 BM Castricum
tel. 06-20428186
email: huiberts.advies@planet.nl
3. bij één van de andere bestuursleden van de Fokkersvereniging (Ab Zaman, Jopie van Doleweerd, Arie van Bellen).


Voor fokpremies in Nederland en andere landen: Kijk onder Hot Item 5 of click HIERterug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging