Fokpremies op de Kortebaan
in 2021

De fokpremies in 2021
Ook in 2021 stellen de Kortebaanverenigingen weer fokpremies beschikbaar. Er wordt een bedrag van € 5 per starter in de pot gestopt. In dit jaar warn er 29 kortebaanwedstrijden gepland. Maximaal zou er in de pot komen: 29 x 24 x € 5 = € 3.480. Maar door de corona beperkingen is dat veel minder geworden. De Fokkkersvereniging zal dit jaar niets bijdragen aan deze pot aangezien deze normaal gesproken goed gevuld is en we liever wat geld besteden aan fokpremies voor BL-prijzengeld.

De verdeling van de pot gaat als volgt:
Het aantal fokpremies is afhankelijk van de grootte van de pot met geld. Van de paarden, die in aanmerking komen
voor een fokpremie, worden de punten opgeteld en dan wordt een bedrag per punt vastgesteld. De fokker ontvangt
een bedrag naar rato van het aantal punten dat zijn fokproduct heeft verdiend.

potgrootte aantal fokpremies
tot en met 1.000 3 fokpremies
van 1.001 t/m 2.000 4 fokpremies
van 2.001 t/m 3.000 5 fokpremies
3.001 en hoger 6 fokpremies


Tussenstand per 05-09-2021, met nog 3 kortebanen te gaan.
De toppers met 3 of meer punten

(hier komen de punten uit 2020 nog bij!?!)

draver

fokker

pnt.

Chief One

Deens

13 pnt.

Cesar Charisma

Mevr. C. Krijnen

11 pnt.

Archange de Jiel

Frans

7 pnt.

Kelsa Europoort

J.R. van der Hout

6 pnt.

Calistokingsdeep

Maatschap Van der Let

5 pnt.

Eliot Charisma

Mevr. C. Krijnen

4 pnt.

Fip Junior

J. Beemsterboer

3 pnt.

Coktail Bar

Zweeds

3 pnt.

GEEN Fokpremies op de Kortebaan
in 2020, wel een gewijzigde opzet

Geen fokpremies in 2020
Wegens het door Corona mislukte kortebaanseizoen heeft het bestuur van de Kortebaan Bond besloten om dit jaar geen titels toe te kennen en geen fokpremies uit te keren. Er zijn twee kortebaan wedstrijden geweest op Duindigt en de daarin behaalde punten en bedragen worden bij die van het volgende jaar opgeteld.

De Besturen van Kortebaanbond en Fokkersvereniging zijn begin 2020 het volgende overeen gekomen:

In de afgelopen twee jaren zijn fokpremies op de kortebaan uitgekeerd en sinds vorig jaar worden de fokkers ook in de kortebaanprogramma’s vermeld. Kortebaan, langebaan en fokkerij zijn hierdoor nu echt met elkaar verweven, zoals het hoort. De kortebaansport gaat hiermee door, maar door de opgedane ervaringen wordt de opzet van de fokpremies in 2020 iets gewijzigd. Het Bondsbestuur en de Fokkersbestuur doen dit in een plezierige samenwerking.

2018 en 2019
Na jarenlang zonder succes te hebben gelobbyd bij vorige bondsbesturen, nam het Bestuur van de Fokkersvereniging in 2018 zelf het initiatief en stelde € 1.000 aan fokpremies beschikbaar. Het nieuwe Bondsbestuur kwam vervolgens met een voorstel dat in hun Jaarvergadering van 2018 werd aangenomen. Het kwam erop neer dat per startend paard € 5 in een pot voor KB-fokpremies werd gestopt. In 2019 werd zo een bedrag van € 2.885 bijeen gebracht en dat werd door de Fokkersvereniging aangevuld tot de aan het begin van het seizoen beloofde € 3.250. De verdeling van de premies was gebaseerd op de stand van de NL-gefokte paarden in het eindklassement. De fokpremies stonder vooraf vast in een vaste verdeling (zie hieronder bij 2019). Het werd een strijd tussen Calistokingsdeep en Eliot Charisma, die door eerstgenoemde werd gewonnen. De fokpremies zijn inmiddels uitgekeerd. De winnende fokker Siem van der Let was met zijn familie uitgenodigd voor de prijsuitreiking na de Jaarvergadering van de Bond in november 2019. Hij werd gehuldigd als Kampioenfokker, kreeg een ereprijs, een bos bloemen en een ovatie. Siem stelde dat zeer op prijs!

2020
In 2019 was het verschil tussen de eerste en tweede geplaatste NL-draver in het eindklassement slechts 1 punt. Hun fokkers kregen resp. € 1.300 en € 650. Dat verschil vinden we wat groot en daarom doen we het vanaf 2020 anders. Van de bovenste 6 NL-dravers in het eindklassement worden de punten opgeteld en het ter beschikking gekomen bedrag wordt gedeeld door dit aantal punten. Dat geeft een bedrag per punt, dat aan de betreffende fokkers zal worden uitgekeerd na het seizoen. Indien er meer paarden op de 6e plaats eindigen doen zij allemaal mee in de verdeling. Paarden met minder punten laten we niet meedoen, omdat anders het bedrag per punt heel laag wordt. Nu zal de fokpremie € 40 á € 45 per punt gaan opleveren. De fokker van de winnaar van een kortebaan (goed voor 5 punten) kan dan een bedrag van ca. € 200 tegemoet zien, indien zijn paard in de top-6 van het eindklassement eindigt. Met het iets grotere aantal geplande kortebanen zal het te verdelen bedrag aan fokpremies in 2020 hopelijk ook wat hoger worden dan in 2019. Het wordt maximaal € 3.480, maar waarschijnlijk minder, want niet altijd zijn er 24 deelnemers en er kan ook een wedstrijd vervallen, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden of een virus. Indien de pot voor de fokpremies onverhoopt veel kleiner is dan zullen minder dan 6 fokpremies worden uitgekeerd. (zie onder 2021).

De Kampioenfokker
Dit wordt degene wiens fokproduct(en) het hoogste aantal punten hebben behaald in het eindklassement. Hier tellen wel alle paarden mee. Sommige fokkers, zoals Jan Beemsterboer, hebben meer ijzers in het vuur en die kunnen hun fokker samen de kampioenstitel bezorgen. De Kampioenfokker zal weer worden gehuldigd na afloop van de Jaarvergadering van de Bond.


Fokpremies op de Kortebaan
in 2019

De fokpremies in 2019
De grootte en de verdeelsleutel van de fokpremie-pot kan jaarlijks wijzigen afhankelijk van de omstandigheden.
Voor 2019 zal de Fokkersvereniging de door de Kortebaan Bond bijeen gebrachte pot verhogen tot een bedrag van 3.250 Euro.
Dat is gebeurd: de pot van € 2.885 is door de Fokkersvereniging met € 365 verhoogd. Via de gebruikelijke afdracht kwam er weer € 162,50 terug in de kas.
Voor de 7 hoogstgeplaatste NL-paarden in het eindklassement over 2019 zijn de fokpremies als volgt vastgesteld:
€ 1.300 - € 650 - € 500 - € 350 - € 175 - € 150 - € 125

Eindstand per 14-10-2019
De toppers met 3 of meer punten

draver

fokker

pnt.

Ronny Brandt

Italiaans

29 pnt.

Doc Holiday

Duits

23 pnt.

Calistokingsdeep

Maatschap Van der Let

22 pnt.

Eliot Charisma

Mevr. C. Krijnen

21 pnt.

Southwind Raptor

USA

20 pnt.

Panic Launcher

Duits

20 pnt.

Chief One

Deens

20 pnt.

Archange de Jiel

Frans

19 pnt.

Fip Junior

J. Beemsterboer

8 pnt.

Lordspirit

Zweeds

8 pnt.

Viking Cehere

Frans

8 pnt.

Dutch Buitenzorg

J.W. Nas

7 pnt.

Contador

Stal Amsterdam

7 pnt.

Chaman Rapida

Zweeds

7 pnt.

Gaya Vip

J. Beemsterboer

6 pnt.

McSpirit

Zweeds

6 pnt.

Boucher le Blanc

D. Rieken

5 pnt.

Blackpearl Transs R

Duits

4 pnt.

Gently Boko

Boko Stables Holland BV

4 pnt.

Hero Baldwin

A. Ebbinge

3 pnt.Voorwaarden:
- Net zoals voor alle andere fokpremies in Nederland geldt dat 5% (1/20-ste deel) wordt afgetrokken en gestort op de rekening van de Fokkersvereniging ter stimulering van de fokkerij (als bijdrage Stimuleringsfonds Draverfokkerij).
- Indien meer paarden in de eindstand een gelijk aantal punten hebben, zullen de bijbehorende fokpremies in gelijke porties over hun fokkers worden verdeeld.

Fokkers worden sinds 2019 vermeld in de programmabladen van de kortebanen

Boven: Deel van het programmablad van de Kortebaan Heemskerk d.d. 5-9-2019.
Ook deze vermelding van de fokkers hebben we met dank aan het Bestuur van
de Kortebaanbond met ingang van 2019 kunnen realiseren.


PERSBERICHT
van de Kortebaanbond en de Fokkersvereniging


d.d. 5-12-2018

Kortebaanbond stelt voor 2019 fokpremie beschikbaar

De algemene jaarvergadering van de Kortebaanbond heeft op 27 november j.l. besloten om in 2019 een bedrag van ca. € 3.000 beschikbaar te stellen voor fokkers van Nederlandse harddravers die meedoen aan het kortebaancircuit. De Fokkersvereniging heeft mogen meedenken met dit initiatief en stelt ook een bedrag beschikbaar.

De bijdrage van de Kortebaanbond wordt opgebracht door van het inschrijfgeld per paard € 5 te reserveren voor de fokpremies. In 2018 telden de kortebanen totaal 614 starters. Indien er in 2019 evenveel paarden aan de start komen, zou dus 614 x € 5 = € 3.070 beschikbaar komen voor fokpremies. Het bestuur van de Fokkersvereniging heeft toegezegd om dit bedrag naar boven af te ronden naar een mooi rond getal.
De eerste 4 paarden in de uitslag van een kortebaanwedstrijd krijgen resp. 5-3-2-1 punten voor het puntenklassement. Basis voor de toekenning van de fokpremies vormt dit puntenklassement aan het einde van een kortebaanseizoen. Aan de fokkers van de bovenste zeven NL-gefokte paarden in het eindklassement zullen fokpremies worden uitbetaald. Voor de winnaar zal ca. € 1.300 beschikbaar komen en dit bedrag ligt in de orde van 10% van wat de meest winnende paarden in de afgelopen seizoenen hebben verdiend. Ook op de langebaan bedraagt de fokpremie meestal 10%.
Verder is er afgesproken dat in de kortebaanprogramma’s de afstamming van de paarden en de namen van de fokkers zullen worden vermeld, net zoals op de langebaan.

Op deze wijze hopen beide organisaties de Nederlandse fokkerij te stimuleren, meer eigenaren en fokkers voor het kortebaancircuit te interesseren en meer eenheid te brengen tussen langebaan en kortebaan. In een reactie namens het Fokkersbestuur dankt voorzitter Hans Huiberts de leden en het bestuur van de Kortebaanbond voor deze besluiten: "Die vormen een belangrijke stimulans voor de drafsport en fokkerij in Nederland. De kortebaansport is niet alleen de bakermat van de drafsport, maar nu, meer dan ooit, ook een gelijkwaardig onderdeel ervan."

Gerard Post Uiterweer, voorzitter Kortebaanbond
Hans Huiberts, voorzitter FokkersverenigingInitiatief van het Fokkersbestuur:
fokpremies op de Kortebaan voor 2018

Fokkers zien meestal met lede ogen hun fokproducten naar de kortebaan ‘verdwijnen’. Liever zien ze dat er op de langebaan wordt gestart, want dan zijn er fokpremies te verdienen. De wens dat er ook op de kortebaan fokpremies worden uitgekeerd staat al jaren lang op de Wensenlijst van de Fokkersvereniging vermeld. In het verleden hebben we bij een aantal Kortebaanverenigingen daartoe een verzoek ingediend. Dat is nooit gehonoreerd. Zij hebben historisch gezien niet zoveel op met de fokkers en die staan ook nooit in het programma vermeld. Het prijzengeld op de kortebaan wordt ook altijd na afloop van de wedstrijd in de feestzaal in een envelop aan de eigenaar en rijder overhandigd. Dat is de charme van deze bol van tradities staande volkssport. Fokkers komen nooit in beeld en gaan ook meestal niet ter plaatse kijken, want ze tellen toch niet mee.

Dit willen wij als Fokkersbestuur graag veranderen. De kortebaan is een volwaardig onderdeel van de drafsport in Nederland geworden en moet dus eigenlijk volledig worden geïntegreerd. Fokkerij en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar. Dat betekent in feite dat in de kortebaanprogramma’s de fokkers van de deelnemende paarden moeten worden vermeld en dat bij de kortebanen fokpremies moeten worden uitbetaald. Dit laatste kost de KB-verenigingen 10 % van het prijzengeld en dan gaat het dus om een bedrag van maximaal € 450 per kortebaan. Vaak zal het wat lager uitkomen als er zich buitenlandse paarden in de prijzen lopen, want hun fokkers krijgen in ons land nooit fokpremies.

Het kan echter nog lang duren voordat dit wordt gerealiseerd en daarom stellen wij een nieuw initiatief voor:
De Fokkersvereniging gaat met ingang van 2018 zorgen voor fokpremies voor de fokkers van de NL-kortebaners, die de meeste punten hebben vergaard aan het einde van een kortebaanseizoen. We zullen proberen om hiervoor sponsors te vinden en garanderen vooralsnog een minimum bedrag van € 1.000. Mogelijk wordt dit in de komende jaren meer. Voor de 5 hoogst geplaatste NL-dravers qua puntentelling bedraagt de fokpremie van boven af: 50% - 20% - 15% - 10% - 5% van het totale sponsorbedrag.

Indien er meer dan € 2.000 aan sponsorgeld binnenkomt, zal de verdeling mogelijk iets anders worden met een verdeling over meer paarden dan alleen de eerste vijf.

Indien er meer dan € 6.000 aan sponsorgeld binnenkomt, kan gedacht worden aan een fokpremie per behaald punt voor alle NL-paarden. In 2017 behaalden 39 paarden totaal 308 punten. Meer dan de helft hiervan was buitenlands gefokt en telt dus niet mee. Bij een bedrag van € 40 per punt zou winnaar Dutch Buitenzorg met zijn 31 punten (jaarwinsom € 16.155) een fokpremie van € 1.240 hebben verdiend.

We wilden dit nog verder uitwerken en mede-sponsors zoeken. Op 18 mei 2018 gaven de aanwezige leden tijdens onze Jaarvergadering toestemming aan het Fokkersbestuur om hiermee door te gaan, met een startbedrag € 1.000. Voor het seizoen 2018 hebben we geen andere sponsoren kunnen vinden, maar wel met het constructief meedenkende Bestuur van de Kortebaan Bond afgesproken dat dit onderwerp op de agenda van hun Jaarvergadering 2018 zal worden gezet (op 27 november).

Voorwaarden:
- Net zoals voor alle andere fokpremies geldt dat 5% (1/20-ste deel) wordt afgetrokken en gestort op de rekening van de Fokkersvereniging ter stimulering van de fokkerij (als bijdrage Stimuleringsfonds Draverfokkerij).
- Indien meer paarden in de eindstand een gelijk aantal punten hebben, zullen de bijbehorende fokpremies in gelijke porties over hun fokkers worden verdeeld.


Eindstand per 15-10-2018 (na 't Zand)
onderstaande fokkers hebben gestreden om de 5 fokpremies van 2018,
die na afloop van het seizoen zijn uitgekeerd.
De pot van € 1.000 (voor fokpremies 500-200-150-100-50) gaat naar bovenste 5 fokkers

draver

fokker

pnt.

Doc Holiday

duits

30 pnt.

Eliot Charisma

Mevr. C. Krijnen

25 pnt.

Southwind Raptor

USA

22 pnt.

Hero Baldwin

A. Ebbinge

20 pnt.

Calistokingsdeep

Maatschap Van der Let

19 pnt.

Ronny Brandt

Italiaans

14 pnt.

Dutch Buitenzorg

erven Jan Nas

13 pnt.

Verseau Blue

Frans

11 pnt.

Boucher le Blanc

D. Rieken

10 pnt.

Chaman Rapida

zweeds

8 pnt.

CattivaByd

duits

7 pnt.

Blackpearl Trans R

duits

7 pnt.

Faustus

duits

7 pnt.

Barbert

USA

7 pnt.

Cha Cha Cha

erven K. Timmer

6 pnt.

Ben Hurry

duits

6 pnt.

Donate Groenhof

E. Splinter

5 pnt.

Crazy Lover

H.R. van der Leeden

5 pnt.

Emi van Jip

J. Beemsterboer

5 pnt.

Bizar Zandbergen

R. Zandbergen Holding BV

5 pnt.

Obelix West

deens

5 pnt.

Janus Boshoeve

belgisch

5 pnt.terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging